• Imprimeix

Complementaries concertats

Comunicació i sol·licitud quotes curs 2018-2019

Impresos per sol·licitar autorització per al cobrament de quotes als alumnes en conceptes d'activitats complementàries i comunicació de quotes per activitats extraescolars i serveis escolars per al curs 2018-2019.

  • D'acord amb la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació i llei 12/2009, de 10 de juliol d'educació, procedeix, si s'escau, a l'autorització per part de l'Administració educativa de les quotes en concepte d'activitats complementàries.
  • Les quotes en concepte d'activitats extraescolars i serveis escolars solament es comunicaran a l'Administració educativa.
  • En tots els casos les quotes hauran de ser aprovades pel Consell Escolar del centre.
  • Caldrà que annexeu l'acord del Consell Escolar. Disposeu d'un model que us podeu descarregar en aquesta pàgina.
  • Us fem avinent que el termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 30 de setembre de 2018.
Data d'actualització:  23.06.2017