• Imprimeix

Sinistres de danys materials a instal·lacions i contingut dels béns immobles

Procediment per a la tramitació de sinistres per danys materials a béns immobles i contingut titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Primer. S'ha de fer el tràmit per internet accedint a la pàgina web del Departament d'Economia i Coneixement, Assegurances, Tramitació Digital de Sinistres de la Generalitat de Catalunya - TDS podeu clicar en aquest enllaç Heu de seleccionar l'opció SINISTRES DE DANYS MATERIALS

NOTA: Per tal d'evitar problemes de transmissió de dades es recomana utilitzar preferentment el navegador Internet Explorer.

Segon.
Abans de procedir a comunicar el sinistre és important que visualitzeu l'arxiu adjunt per tal que el tràmit arribi correctament als Serveis Territorials.

Tercer. El sistema us trametrà un correu electrònic comunicant-vos que la vostra petició està en tràmit.


INSTRUCCIONS


Quant a danys materials, entre els riscos coberts, cal destacar els següents:

1.- Incendi, explosió i caiguda de llamp; així com despeses d'extinció d'incendis i extracció de fangs, llots i fums; danys per aigua (trencament de canonades).

2.-Actes vandàlics (*)

S'entén com a béns assegurats en aquests apartats el continent dels béns immobles quan l'Administració de la Generalitat de Catalunya ostenti el títol de propietat així com els béns immobles que estiguin explícitament inclosos en la relació d'immobles a assegurar de continent, independentment de qui els ocupi, entenent per continent l'edifici i les coses fixes que en formen part com són instal·lacions d'aire condicionat, d'aigua, gas, electricitat, etc.

Consideracions específiques només per als centres de primària 
Cal recordar que la majoria dels edificis on tenen la seva seu els centres d'educació infantil i primària són de titularitat municipal, per tant, pel que fa a aquests dos punts, resten exclosos de l'esmentada assegurança, i atès que estan inclosos en les assegurances municipals, us haureu de posar en contacte amb l'Ajuntament. Malgrat això, us demanem que ens comuniqueu les incidències greus d'aquest tipus que es puguin produir.

3.- Robatori, espoliació i atracament (*)

És a dir, contingut dels béns immobles, o sigui, el conjunt d'objectes que no formen part fixa de l'edifici utilitzats per la Generalitat de Catalunya amb independència del títol que ostenti (propietat, cessió d'ús, arrendament, o d'altres situacions) utilitzats per l'assegurat per desenvolupar les funcions que li corresponen, inclosos els béns propietat d'empleats o de tercers en custòdia, sempre que s'hagin posat, al servei propi del Departament. A aquests efectes, us recomanem que qualsevol equipament cedit al centre (per l'AMPA, Ajuntament, ...) vagi acompanyat d'un document de cessió, i que el centre conservi les factures de l'equipament que adquireixi i els albarans del mobiliari subministrat pel Departament.
Resten exclosos de cobertura, entre d'altres, el furt i les pèrdues descobertes al fer inventari, els efectes personals, tals com documentació, bosses, roba, diners o qualsevol altre bé que, tot i trobar-se a l'interior de l'edifici sinistrat, el motiu de la seva permanència no sigui posar-lo a disposició dels serveis propis del centre.

Instruccions específiques:

A efectes de comunicació de sinistre de danys materials us informem del següent:
a) La comunicació s'ha de fer el més aviat possible, atès que la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Regulació del Contracte d'Assegurances, estableix un termini de 7 dies a partir del coneixement del sinistre per comunicar-lo.
b) (*) Si és el cas, ens haureu de trametre la denúncia feta a l'autoritat. 
S'haurà d'escanejar i enviar el fitxer pdf per correu electrònic a:
Serveis Territorials a Barcelona Comarques
Secció de Centres i Alumnat
Negociat de Centres
Casp, 15 08010 Barcelona
telèfon 93 481 60 00
fax 93 481 60 34
Correu electrònic: centres_com.ensenyament@gencat.cat
c) Posteriorment rebreu la visita del perit de la Cia. Asseguradora (només ens els casos que l'estimació dels danys superi l'import de la franquícia) el qual farà la valoració del sinistre i us demanarà la vostra conformitat. L'import corresponent a la indemnització us serà lliurat pel Departament d'Ensenyament mitjançant xec bancari.
d) En cas de disconformitat amb la valoració efectuada pel perit de la Cia. Asseguradora, a més de no signar l'acceptació caldrà que ens ho feu saber per tal de fer el seguiment davant la companyia.
e)Franquícies: 
S'estableixen les franquícies següents:
-e.1. Una franquícia de 600 € en cas de robatori, espoliació i atracament.
-e.2. Per a resta de sinistres, la franquícia serà de 3.005,06 €
f) en cas de que el sinistre afecti de forma important el funcionament del centre, ja sigui per la seva envergadura, o per que afecti a equipaments d'urgent reposició o per l'existència de franquícia, es convenient que us poseu en contacte amb la Secció de Centres i Alumnat, al telèfon que us hem indicat més amunt.

Accés a la pàgina web  del Departament d'Economia i Coneixement en la qual consten les pòlisses d'assegurances vigents.

Data d'actualització:  15.02.2011