Procés selectiu per a la direcció del nou institut de Sarrià de Ter

Considerant l’obertura, el proper curs 2019-20, del nou institut de Sarrià de Ter es fa públic el procés per a la selecció de la direcció d’aquest centre.

Per valorar les sol·licituds es constituirà una comissió formada per:

 • L'Inspector en cap
 • Dos inspectors dels ST
 • Dos dels directors dels centres de primària adscrits a l’Institut de Sarrià
 • Un director de la Junta Territorial de Directors de Secundària

Les persones candidates a participar en el procés de selecció han de complir els requisits següents:

 • Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la funció pública docent.
 • Haver impartit docència directa com a funcionari de carrera, durant un període de la mateixa durada, en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s’opta.
 • Estar prestant serveis en un centre públic del Departament d’Educació, amb una antiguitat d’almenys un curs complet en publicar-se la convocatòria, en algun dels ensenyaments que imparteix el centre al qual s’opta.
 • Tenir acreditada la competència lingüística en català d’acord amb la regulació vigent per a l’acreditació de competència lingüística dels funcionaris docents en el moment d’obtenir-la.
 • Presentar un projecte de direcció

El compliment dels requisits s’ha de referir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, i s’ha de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a director o directora.

Veure apartat Addenda, afegit el 8 de gener

La referència normativa vigent fins el moment sobre la selecció del director d’un centre docent és la Resolució ENS/2785/2017 que desenvolupa l’article 20 del Decret 155/2010 de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, de la qual es va prendre com a referència els “requisits dels candidats” que es van publicar al web.

La present informació afegeix a la publicada en data 18 de desembre de 2018, fent referència també a la Resolució 2785/2017, l’article 5: “En centres de nova creació, el director dels ST, ha de nomenar per un període de 4 anys un funcionari docent, d’acord amb la prioritat, els criteris i el procediment establert a l’apartat 3”.

 • Apartat 3 : Marca la següent prelació:
  • Professorat que tingui l’acreditació de personal directiu docent
  • Professorat que compleixi els requisits previstos a l’article 14 del D155/2010, i tenint en compte els criteris de competència professional i capacitat de lideratge enumerats a la base 8.3 de l’Annex 1 de la Resolució 2785/2017. Amb caràcter preferent el professorat que hagi superat el curs de formació inicial relatiu a la funció directiva.

 

Girona, 8 de gener de 2019

Fins el 31 de gener del 2019

Caldrà presentar la sol·licitud al Director dels Serveis Territorials, Martí Fonalleras Darnaculleta, amb la següent documentació:

 • Dades personals de la persona interessada
 • Currículum educatiu
 • Especificar si disposa de la formació acreditativa per a la direcció d’un centre docent.
 • Motivació
 • Projecte educatiu. Com a mínim haurà de contenir els següents apartats:
  • Context
  • Objectius
  • Línies pedagògiques i organitzatives

   Es pot aportar qualsevol altre aspecte que es consideri d’interès.

 • Cal fer constar si s’ha previst els altres membres de l’equip directiu. Si és així, especificar el currículum educatiu de cada un d’ells
Data d'actualització:  08.01.2019