• Imprimeix

Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

La Resolució ENS/1446/2014 de 19 de juny, aprova les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.

Cadascun dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona publica la relació de participants i vacants i convoca els actes d'adjudicacions de cada nivell (primària i secundària).

Convocatòria de nova contractació

Convocatòria de nova contractació de professorat de religió catòlica per a cobrir llocs de treball vacants i substitucions. Març de 2018


S’haurà d’adjuntar, a la sol·licitud, la documentació escaient que permeti comprovar el compliment dels requisits.

Així mateix, s’haurà d’adjuntar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, d’acord amb el barem de l’annex 2 de la Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, d’aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament (veure model en aquesta mateixa pàgina web).

TERMINI

La convocatòria romandrà oberta fins que es cobreixin totes les places disponibles.

Requisits

Els candidats han d'acreditar el compliment dels requisits previstos a l'article 3.2 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, a més dels que es detallen a continuació:

  1. No pertànyer als cossos docents com a funcionari/ària de carrera.
  2. Complir el requisit de titulació per al nivell d'ensenyament per al qual s'opta, d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
  3. Disposar de la proposta de l'ordinari diocesà per a l'àmbit territorial on es vol obtenir destinació.
  4. Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta (DEI o DECA).
  5. Disposar de l'acreditació de competència lingüística en català.
  6. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració. Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Sol·licitud de participació

S'ha de presentar la sol·licitud de participació, el full d'autobarem, i la declaració responsable. També cal adjuntar, a la sol·licitud, la documentació que permeti comprovar els compliment dels requisits. 

Llista d'admesos i exclosos

Pendent de resolució

Resultat de les adjudicacions

Pendent de resolució

Data d'actualització:  18.04.2018