• Imprimeix

Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

La Resolució ENS/1446/2014 de 19 de juny, aprova les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.

Cadascun dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona publica la relació de participants i vacants i convoca els actes d'adjudicacions de cada nivell (primària i secundària).

En compliment del punt 4.2 de la Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, s'obre un termini per a presentar sol·licituds per als següents nivells i bisbats:

  • Nivell: primària i secundària
  • Bisbat: Girona, Urgell i Vic
  • Termini: Obert fins a final de curs per cobrir les subtitucions que es vagin produint.

 

Els candidats han d'acreditar el compliment dels requisits previstos a l'article 3.2 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, a més dels que es detallen a continuació:

  1. No pertànyer als cossos docents com a funcionari/ària de carrera.
  2. Complir el requisit de titulació per al nivell d'ensenyament per al qual s'opta, d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
  3. Disposar de la proposta de l'ordinari diocesà per a l'àmbit territorial on es vol obtenir destinació.
  4. Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta (DEI o DECA).
  5. Disposar de l'acreditació de competència lingüística en català.
  6. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració. Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

S'ha de presentar la sol·licitud de participació, el full d'autobarem, i la declaració responsable. També cal adjuntar, a la sol·licitud, la documentació que permeti comprovar els compliment dels requisits. 

Data d'actualització:  17.10.2018