• Imprimeix

Personal d'Administració i Serveis

Consultes i incidències

Es poden fer per correu electrònic a l'adreça: pas_mvo.ensenyament@gencat.cat o a través de l’apartat "Consultes al gestor" del portal Atri. Seran ateses diàriament.

Tramitació de permisos del personal

1. La majoria de permisos, llicències i absències s'han de tramitar a través del portal ATRI.

En fer qualsevol sol·licitud per aquest portal, cal escollir com a validador el director o la directora del centre a la llista desplegable "Dins del meu departament".

Posteriorment el director o directora del centre, també a través de l'Atri i sempre que disposi dels justificants correctes, haurà de validar la sol·licitud tramitada i haurà d'enviar-la al validador següent (la directora dels Serveis Territorials, la senyora Carmina Pinya i Salomó).

 

2. En canvi, cal demanar per escrit els permisos i llicències següents:

  • Permís per paternitat
  • Reducció de jornada per interès particular amb reducció proporcional de les retribucions
  • Reducció d’un terç o mitja jornada amb dret al 80% o al 60% de les retribucions (per fill menor de 6 anys, per cura d’un familiar, per violència de gènere o per guardar legal d’una persona amb discapacitat)
  • Reducció de jornada per guarda legal d’un infant menor de 12 anys amb  reducció proporcional de les retribucions

Caldrà anar a la pàgina Tràmits del PAS  del Portal de centre, descarregar l’imprès corresponent, emplenar-lo i enviar-lo al Negociat del Personal d’Administració i Serveis.

Comunicats de baixa

Les baixes laborals per incapacitat temporal i els comunicats de confirmació s'han d'avançar urgentment al Negociat del PAS escanejades i per correu electrònic. Posteriorment és imprescindible que es trametin també els documents originals.

Amb les altes per incapacitat temporal, cal seguir el mateix procediment. És molt important que el mateix dia de la incorporació de la persona que estava de baixa s'envïi urgentment l'alta al Negocial del PAS per correu electrònic.

Data d'actualització:  22.02.2016