Centres que imparteixen FP

Llistat de centres:

Formació professional dual

Centres que imparteixen FP dual als SSTT Tarragona:

Servei d'assessorament

El servei d'assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. És un servei personalitzat que ajuda les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho. El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat per preu públic. Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme. Aquest informe és requisit previ per accedir al Servei de Reconeixement acadèmic.

S’adreça a persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho. D’aquesta manera podran conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

El Servei d'Assessorament en la formació professional del sistema educatiu ofereix als usuaris:

  • Disposar, de forma individual, d’un assessor especialista en una família professional que ajudarà a l’usuari a identificar les seves capacitats, interessos i objectius professionals i a poder entendre les possibilitats que ofereix el sistema de Formació Professional.
  • Saber si l’experiència laboral aportada per l’usuari es pot reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu, i què cal fer per aconseguir-ho.
  • Conèixer si els cursos de formació que ha realitzat l’usuari tenen reconeixement acadèmic, i en quina mesura poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
  • Rebre assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als interessos de l’usuari i a la seva trajectòria professional
  • Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat i amb les indicacions sobre les actuacions que l’usuari pot fer així com rebre informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.

Relació de centres dels Serveis Territorials de Tarragona on es pot sol·licitar el servei:

Informació relacionada

Servei de reconeixement acadèmic

El Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials permet reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que l’usuari ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les tasques realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de Formació Professional.

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

  • haver complert 18 anys,
  • acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector,
  • disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o d'un títol afí.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

Una junta de reconeixement avalua l'usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu. La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el Servei d’Assessorament,  i els altres documents que aporta l’usuari, així com les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits reconeguts, cal matricular-se, total o parcialment, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d'Ensenyament és gratuïta.

Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d'un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, s'anotarà "convalidat" en l'expedient acadèmic.

Data d'actualització:  20.09.2016