Segons l'apartat 1.3 dels Criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019, cada curs les persones sense nomenament vigent poden demanar, amb antelació a l’oferiment d’una vacant o substitució, no ser nomenades per alguna de les causes tipificades, durant el període de durada de la circumstància al·legada. La causa s’ha de justificar documentalment.

També, segons l'apartat 1.4 de la normativa anterior, la no-acceptació d'una substitució, ja sigui adjudicada en els nomenaments telemàtics o posteriorment, per mitjà del sistema de comunicació individual corresponent, comporta la baixa de la borsa de treball.

El personal interí o substitut amb un nomenament vigent que vulgui renunciar al seu lloc de treball ho ha de comunicar als
serveis territorials del Departament d’Ensenyament o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, amb deu dies d’antelació. La inobservança d’aquest preavís determina la pèrdua o el descompte, en la liquidació final i de parts proporcionals, de la remuneració corresponent als dies que s’hagi retardat el preavís.