• Imprimeix

Provisió de vacants dels serveis educatius

El Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docent, en el seu article 11 estableix les condicions específiques de les plantilles docents dels serveis educatius, i diu: “Les plantilles docents dels serveis educatius estan constituïdes exclusivament per llocs de treball específics, amb contingut funcional referit a les tasques i les funcions previstes a l’article 86.3 de la Llei d’educació, tal com es determini en la seva regulació específica”.

 El Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d’Ensenyament i les seves funcions, en el seu article 16 diu que aquests serveis educatius es cobreixen per llocs de treball docents de caràcter singular excepte els llocs de treball corresponents al cos de diplomats de l’Administració catalana, especialitat assistents socials.

Data d'actualització:  12.12.2018