Participen en aquest procés les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que tenen com a opció preferent els Serveis Territorials a Barcelona Comarques, Girona, Maresme - Vallès Oriental i Vallès Occidental.

Els directors dels centres educatius públics poden seleccionar, d'acord amb les condicions, criteris i procediment que s'estableixen a la Resolució de 16 de març de 2015, modificada per la Resolució de 13 d'abril de 2016, el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre educatiu públic i nomenar, de forma motivada, el candidat de la borsa de treball de personal docent que reuneixi més mèrits i capacitats i s'adeqüi millor a les peculiaritats del centre educatiu públic i al contingut del lloc de treball. 

Proposta de la direcció del centre

 • La direcció del centre fa la selecció automàtica dels candidats de la borsa de treball de personal interí docent disponibles i que tinguin informades peticions que coincideixin amb la vacant o substitució.
  Es pot utilitzar com a criteris de selecció de candidats l'acreditació d'experiència en la impartició de l'especialitat del lloc de treball, una altra especialitat demanada diferent de la del lloc que s'ha de cobrir, formació acadèmica i formació permanent que estiguin relacionades amb el lloc que s'ha d'ocupar, i l'acreditació d'experiència en llocs de treball de característiques especials com les aules d'acollida, les unitats de suport a l'educació especial o els llocs d'atenció a la diversitat dels alumnes o en centres de màxima complexitat.
 • Valora els mèrits dels 20 candidats d'acord amb el barem que s'estableix a la Resolució ENS/425/2015.
 • Convoca, com a mínim, els tres candidats amb millor puntuació en el barem per fer una entrevista personal.
  La convocatòria de l'entrevista s'ha de fer per correu electrònic. Si el candidat ha prestat serveis en el centre amb anterioritat, o el director l'ha entrevistat prèviament, l'entrevista és opcional i caldrà comunicar-ho al candidat.
 • Entrevista els candidats
 • Valora l'entrevista i afegir aquesta puntuació a la dels mèrits.
  La no-presentació d'algun candidat a l'entrevista suposa que deixa de participar en aquesta selecció.
 • Proposa  el nomenament.
  S'ha de proposar el nomenament de fins a tres candidats amb la millor puntuació, i ordenats de més a menys puntuació total, d'entre els candidats amb puntuació per a la fase d'entrevista.

Comunicació dels serveis territorials

 • Els serveis territorials comuniquen l'adjudicació (per SMS i missatge electrònic) al primer candidat proposat per la direcció del centre. S'indicarà la franja horària de connexió (1 hora des de la recepció del SMS i missatge electrònic) per acceptar o refusar aquesta adjudicació.
  Si el primer candidat refusa l'adjudicació, o no es connecta dins la franja horària, s'ha de comunicar el nomenament al segon candidat i, si aquest no l'accepta, al tercer candidat, si n'hi ha. 
 • Publiquen el resultat de l'adjudicació en aquesta pàgina.

Acceptació del nomenament

 • Els candidats proposats, un cop s'ha rebut l'SMS i el missatge electrònic, s'han de  connectar  a la pàgina de selecció de personal interí docent, per consultar telemàticament el lloc adjudicat. 
 • Accepten el nomenament, imprimeixen la credencial i es presenten al centre el dia d'inici de la substitució.
  Si un candidat és nomenat per a més d'un centre, haurà d'optar pel que més l'interessi.
  Quan accepti un dels nomenaments, la resta, quedaran rebutjats automàticament. 

 

 Els SMS i els correus electrònics s'enviaran els dijous en els horaris següents:

 • Primer candidat: aproximadament a les 11 hores.
 • Segon candidat (si el primer no accepta el nomenament): aproximadament a les 12 hores.
 • Tercer candidat (si el segon no accepta el nomenament): aproximadament a les 13 hores.

 

Si un candidat renuncia a anar a l'entrevista, constarà com a "No presentat" a l'entrevista. Aquest cas no comporta l'exclusió de la borsa de treball.

Si no s'accepta la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Acceptació / finalització de l'adjudicació. Llevat que s'al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball.

Data d'actualització:  27.02.2017

Normativa

 • Resolució de 13 d'abril de 2016, pdf icon [333,38 KB ]

  de modificació de la Resolució de 16 de març de 2015 del procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o per substitució i la selecció de personal interí docent per part de les direccions dels centres educatius públics (13.4.2016)

 • Resolució de 16 de març de 2015, pdf icon [253,19 KB ]

  del procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o per substitució i la selecció de personal interí docent per part de les direccions dels centres educatius públics (16.3.2015)

 • Resolució ENS/425/2015,

  de 9 de març, per la qual s'aprova el barem de valoració de mèrits en la selecció de personal interí docent per cobrir vancats i substitucions durant el curs escolar (DOGC núm. 6830, de 13.3.2015)