Formularis del personal docent del Departament d'Ensenyament per sol·licitar permisos, llicències, excedències, reduccions de jornada, permutes, comptatibilitat. 

Informació relacionada

Instruccions i documentació per demanar la prestació d'atur el personal substitut d'educació primària

i de secundària que han acabat el seu nomenament als Serveis Territorials a Baix Llobregat.

NOTA INFORMATIVA:
Els nomenaments de personal substitut que acabeu el 30 de juny de 2018, i no teniu nomenament

per al mes de juliol, cal que ens demaneu el certificat d'empresa als efectes de la seva tramitació.

Els nomenaments de personal substitut que acabeu el 31 de juliol de 2018, cal que ens demaneu

el certificat d'empresa als efectes de la seva tramitació.

Els nomenaments de personal substitut que acabeu el 31 d'agost de 2018, cal que ens demaneu

el certificat d'empresa als efectes de la seva tramitació

Als efectes de garantir la tramitació dins els terminis establerts per la gestió de la prestació a la oficina

del servei d'ocupació, és convenient que la sol·licitud es presenti quinze dies abans de la finalització del nomenament.

Data d'actualització:  06.06.2018