• Imprimeix
Preinscripció als cicles de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny

Preinscriure's

Preinscriure's 11050 - 11050-arts-plastiques-grau-mitja Departament d'Ensenyament
 • Termini per presentar la sol·licitud de preinscripció: del 16 al 24 de maig de 2017
 • Termini per presentar la documentació: fins al 26 de maig de 2017

Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya.

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n té.
   

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

La documentació acadèmica que cal presentar depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; consulteu el web Estudiar a Catalunya.

Per poder cursar cicles de grau mitjà d'ars plàstiques i disseny cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Pas 1 Presentar la sol·licitud

Terminis
Des de 16.05.2017 fins al  24.05.2017

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenats per ordre de preferència.

La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne/a. Els alumnes nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor o el mateix alumne (si és major d'edat) pot sol·licitar aquest identificador als Serveis territorials del Departament d'Ensenyament acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

El camp de l'adreça de correu electrònic s'aconsella omplir-lo per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Si no s'ha indicat cap adreça de correu es pot demanar el codi de la sol·licitud al centre demanat en primer lloc.

El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

 

Instruccions per al formulari en suport electrònic:

 1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i "anterior" de l’aplicació i no els del navegador.
 2. Les dades informades al formulari s’han de desar encara que no es faci l’enviament en el mateix moment.
 3. Per modificar les dades (o tornar al formulari no enviat) es necessita el número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors (o de l'alumne si és major d'edat) i el codi de la sol·licitud (aquest codi es rep a l'adreça de correu electrònic que s'ha informat al formulari).
 4. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció ”enviament” des de l’última pantalla (a partir d’aquest moment ja no es poden fer modificacions) i es presenta la documentació acreditativa al centre demanat en primer lloc.
 5. Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud; en aquest comprovant hi consta la documentació que cal presentar (s'aconsella guardar-ne una còpia).

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primer lloc dins el termini previst per a la presentació de la documentació.

Pas 2 Consultar els resultats

Consulteu els resultats de la preinscripció al web Estudiar a Catalunya. Per fer-ho es necessita el número del DNI, el NIE o el passaport d'un dels tutors o de l'alumne (si és major d'edat) i el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Data actualització 20.04.2017