• Imprimeix
Beques de col·laboració al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Sol·licitar la beca

Sol·licitar la beca 20061 - 20061-bequesc-consell Departament d'Ensenyament

Termini per presentar la sol·licitud: del 16 de juny al 9 de juliol de 2016 (si resten vacants, es poden obrir nous períodes de presentació de sol·licituds).

La sol·licitud i el full de mèrits s’han de presentar acompanyats de l'original o de la fotocòpia compulsada dels documents següents:

 1. Document nacional d’identitat
 2. Currículum personal
 3. Una memòria, de tres pàgines com a màxim, on s’indiquin els interessos professionals i els motius i expectatives pels quals se sol·licita la beca.
 4. El títol i l’expedient acadèmics i, si s’escau, un document que certifiqui que la persona sol·licitant cursa o està matriculada en un màster oficial o un programa de doctorat.
 5. El certificat del nivell C de coneixements de llengua catalana, i per a les persones que no hagin obtingut un títol de secundaria postobligatòria a Espanya, el certificat que acrediti els coneixements de llengua castellana.
 6. El certificat de suficiència d’anglès corresponent al nivell B2 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
 7. Si s’escau, certificat acreditatiu del coneixement d’altres llengües, emès per una universitat o una escola oficial d’idiomes.

Es pot demanar a les persones adjudicatàries l’aportació de documents complementaris que es considerin necessaris i siguin adequats per facilitar la selecció.

 1. Trobar-se en alguna de les situacions següents:
  - Haver obtingut un doctorat, un màster o una llicenciatura en el període dels tres anys anteriors a la convocatòria de la beca, en alguna de les especialitats de ciències polítiques, sociologia, economia, estadística, matemàtiques, psicologia, pedagogia o psicopedagogia.
  - Haver obtingut un doctorat, un màster o una llicenciatura en el període dels tres anys anteriors a la convocatòria de la beca, en alguna de les especialitats de ciències polítiques, sociologia, economia, estadística, matemàtiques, psicologia, pedagogia o psicopedagogia.
  - Ser estudiants d’un màster o d’un doctorat de l’àmbit de coneixement indicat, en el moment de sol·licitar la beca.

 2.  Tenir, com a mínim, el nivell C de llengua catalana i castellana, i el nivell B2 d’anglès.

 3. No haver obtingut una beca en el Consell en convocatòries anteriors.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit
 1. Període de col·laboració: a partir de l’1 de setembre de 2016, dins del termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació de la beca.
 2. Durada inicial de les beques: fins al 31 de desembre de 2016 (es pot prorrogar per períodes de dotze mesos fins a un màxim de 30 mesos).
 3. La col·laboració es duu a terme habitualment en les dependències del Consell i, eventualment, en centres educatius, d’acord amb les condicions i necessitats de desenvolupament de la col·laboració.
 4. La dedicació a la beca és presencial de dilluns a divendres i de 35 hores setmanals (l’horari concret de dedicació s’acorda amb becari).
 5. Dotacions econòmiques totals: 1.140,00 euros mensuals per a una dedicació de 30 hores setmanals, i 1.330,00 euros mensuals per a una dedicació de 35 hores setmanals.
 6. Vegeu els drets i les obligacions de les persones adjudicatàries i els criteris de selecció a la convocatòria de les beques.