• Imprimeix
Homologació i convalidació de títols estrangers no universitaris

Sol·licitar l'homologació o convalidació

Sol·licitar l'homologació o convalidació 20264 - 20264_homologacio_titols Departament d'Ensenyament
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, no hi ha terminis.

Consulteu al web del Departament d’Ensenyament la relació de documents que cal presentar així com la guia de països.

Els títols, diplomes i certificats acadèmics que es presenten han de complir els requisits següents: 

 1. Ser documents acadèmics oficials i estar expedits per les autoritats competents del país que es tracti.
 2. Estar legalitzats, si escau (la legalització s'ha de fer sobre el document original).
 3. Anar acompanyats de la traducció oficial, si escau.

Les persones que sol·liciten l’homologació o la convalidació han de residir a Catalunya.

Consulteu al web del Departament d’Ensenyament els requisits dels estudis per als quals es demana l’homologació o la convalidació.

 • Per a la sol·licitud d'homologació al títol de graduat en educació secundària no s'ha d'abonar cap taxa. 
 • Per a la resta d’ensenyaments, els imports de les taxes que cal abonar són els mateixos que cal pagar per a l'expedició de títols acadèmics i professionals.

Pas 1 Sol·licitar

Després d’emplenar i enviar la sol·licitud, l’aplicació genera els tres documents següents: 

 1. El resguard de la sol·licitud, amb el número de registre electrònic i la data.
 2. El full de presentació de documentació que conté la llista dels documents que cal presentar. Aquest document serveix de volant d’inscripció condicional i és important conservar-lo mentre no s'obté la credencial perquè serveix per inscriure's a determinats ensenyaments o per poder fer proves d'accés. 
 3. La carta de pagament de la taxa amb l'import i el termini per abonar-lo. Per a l'homologació al títol de graduat en educació secundària no s'ha d'abonar cap taxa i, per tant, l'aplicació només els genera els dos primers documents. 

Imprimiu-los (a una sola cara) i conserveu-los perquè són necesaris per continuar amb la tramitació. El full de presentació de documentació imprimiu-lo dues vegades perquè una còpia se la queda el registre.

En el cas que no es generin els documents esmentats, els rebreu com a document adjunt a l'adreça del correu electrònic que s'hagi fet constar a la sol·licitud. Espereu a rebre el correu i no torneu a fer una nova sol·licitud.

Després d'enviar la sol·licitud, si voleu esmenar alguna errada o fer algun canvi en les dades consignades, no heu de fer una nova sol·licitud; adreceu-vos al punt de tramitació per sol·licitar-ne l'esmena o el canvi.

Pas 2 Fer el pagament de la taxa

Per abonar l’import de la taxa és imprescindible la carta de pagament generada per l’aplicació informàtica en fer la sol·licitud.

El pagament es pot fer:

 • En qualsevol oficina de "la Caixa", a través d’un terminal Servicaixa (el resguard expedit pel terminal serveix com a comprovant del pagament).
 • Per Internet al portal de "la Caixa"

L’abonament d'aquest import és imprescindible per tramitar qualsevol expedient d’homologació o convalidació; si l'abonament no es pot acreditar (o si  l’import és insuficient) es requerirà a la persona interessada el pagament de l’import pendent. Si aquest no es fa efectiu, es considerarà que el sol·licitant desisteix de la sol·licitud.

Devolució de la taxa

Les persones que es troben en alguna de les situacions següents tenen dret a demanar la devolució de la taxa abonada:

 • haver sol·licitat una homologació exempta del pagament
 • haver duplicat el pagament de la taxa
 • haver fet el pagament d’una sol·licitud de convalidació no presentada (expedient no iniciat)

Per demanar la devolució de la taxa cal presentar al registre del Departament d'Ensenyament o dels serveis territorials els documents següents:

 1. Sol·licitud de devolució de taxa
 2. Resguard del pagament
 3. Documentació on s'especifica per què se sol·licita la devolució

No es retornarà la taxa en els casos d'expedients finalitzats amb resolució desestimatòria i/o resolució de desistiment o caducitat.

Pas 3 Presentar la documentació

La documentació que cal presentar depèn de l'ensenyament que es vol homologar o convalidar. El full de presentació de documentació generat per l’aplicació informàtica de sol·licitud especifica els documents que ha de presentar el sol·licitant.

Els document que es presenten, a més de complir determinats requisits, han de ser els originals i han d’anar acompanyats de les fotocòpies compulsades corresponents (el registre compulsa les fotocòpies i retorna els originals al sol·licitant; només s'admeten les compulses fetes pels registres on es presenta la sol·licitud o mitjançant un notari de l'Estat espanyol).

Pas 4 Rebre requeriments de l'Administració

Si en tramitar l'homologació o la convalidació el sol·licitant va acceptar rebre notificacions electròniques, en el cas que l'Administració li hagi de fer algun requeriment rebrà un missatge de correu electrònic o un SMS on se l'avisa que té a la seva disposició una notificació a la seu electrònica de la Generalitat.

Si no es va acceptar rebre notificacions electròniques, els requeriments s'envien per correu postal al domicili indicat a la sol·licitud; a aquest efecte, si la persona interessada canvia de domicili cal que ho notifiqui per escrit al registre del Departament d'Ensenyament o dels seus serveis territorials.

Pas 5 Rebre la credencial d’homologació

La persona interessada rep per correu postal (*) un escrit en què s’indica el servei territorial on ha de recollir la credencial d’homologació o convalidació. Si en fer la sol·licitud es va indicar un número de telèfon mòbil, aquest avís es rep mitjançant un SMS.

(*) La notificació s’envia al domicili indicat a la sol·licitud; si durant la tramitació es canvia de domicili cal haver-ho notificat per escrit al registre del Departament d’Ensenyament o dels serveis territorials corresponents segons la ubicació del domicili (consulteu el Mapa).

Data actualització 08.02.2017