• Imprimeix
Homologació i convalidació de títols estrangers no universitaris

Sol·licitar l'homologació o convalidació

Sol·licitar l'homologació o convalidació 20264 - 20264_homologacio_titols Departament d'Ensenyament
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, no hi ha terminis.

Consulteu al web del Departament d'Ensenyament la relació de documents que cal presentar així com la guia de països.

Els títols, diplomes i certificats acadèmics que es presenten han de complir els requisits següents: 

  1. Ser documents acadèmics oficials i estar expedits per les autoritats competents del país que es tracti.
  2. Estar legalitzats, si escau (la legalització s'ha de fer sobre el document original).
  3. Anar acompanyats de la traducció oficial, si escau.

Les persones que sol·liciten l'homologació o la convalidació han de residir a Catalunya.

Consulteu al web del Departament d'Ensenyament els requisits dels estudis per als quals es demana l'homologació o la convalidació.

  • Per a la sol·licitud d'homologació al títol de graduat en educació secundària no s'ha d'abonar cap taxa. 
  • Per a la resta d'ensenyaments, els imports de les taxes que cal abonar són els mateixos que cal pagar per a l'expedició de títols acadèmics i professionals.