• Imprimeix
Homologació i convalidació de títols estrangers no universitaris

Sol·licitar el càlcul de la qualificació mitjana

Sol·licitar el càlcul de la qualificació mitjana 20264 - 20264_homologacio_titols Departament d'Ensenyament
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Per sol·licitar el càlcul de la qualificació mitjana cal presentar la documentació següent:

  1. Una fotocòpia compulsada de la credencial d’homologació o convalidació.
  2. En el cas de l'educació secundària obligatòria, un certificat acadèmic(1) de les qualificacions obtingudes en els quatre darrers cursos.
  3. En el cas del primer curs de batxillerat, un certificat acadèmic(1) de les qualificacions obtingudes en el darrer curs.
  4. En el cas del batxillerat, un certificat acadèmic de les qualificacions obtingudes en els dos darrers cursos.

En tots els casos, si per a l'obtenció del títol cal superar una prova, també s'ha de presentar l'acreditació de la qualificació obtinguda en aquesta prova.

No s'han de tornar a presentar els documents ja presentats amb la sol·licitud d'homologació o de convalidació (document d'identitat, comprovant de pagament de la taxa, etc.).

(1) Aquest documents han d'estar legalitzats i/o traduïts, si és el cas. 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Han de sol·licitar el càlcul de la qualificació mitjana:

  • les persones que ja tenen una credencial d'homologació o convalidació però no hi consta la qualificació mitjana (perquè la credencial correspon a GESO o perquè essent de primer de batxillerat o de batxiller, no hi consta),  
  • les persones que tenen en tràmit la sol·licitud d'homologació però quan la van tramitar no van marcar la casella corresponent
  • les persones que encara no han presentat la sol·licitud (en el moment de tramitar-la han de marcar la casella "Sol·licito l'avançament de la qualificació mitjana"