• Imprimeix
Preinscripció a infantil, primària i secundària obligatòria

Presentar la sol·licitud

Presentar la sol·licitud 20483 - 20483-obligatoris Departament d'Ensenyament
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 23 de març al 4 d’abril de 2017
 • Termini per presentar la documentació al centre triat en primera opció: del 23 de març al 7 d'abril de 2017

Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya.

 1. El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n disposa.

   De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

 2. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Pas 1 Presentar la sol·licitud

Terminis
Des de 23.03.2017 fins al  04.04.2017

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

El formulari de sol·licitud i la documentació s'ha de presentar en el centre demanat en primer lloc; també es pot presentar a l'oficina municipal d’escolarització del municipi on està ubicat el centre demanat en primer lloc i, si no n'hi ha, a l'ajuntament corresponent, i als serveis territorials o les oficines territorials del Departament d'Ensenyament.

En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor de l’alumne o alumna pot sol·licitar aquest identificador als serveis territorials del Departament, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

El camp de l'adreça de correu electrònic s'aconsella omplir-lo per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Si no s'ha indicat cap adreça de correu es pot demanar el codi de la sol·licitud al centre demanat en primer lloc.

El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

Instruccions per al formulari en suport electrònic:

 1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i "anterior" de l’aplicació i no els del navegador.
 2. Les dades informades al formulari s’han de desar encara que no es faci l’enviament en el mateix moment.
 3. Per modificar les dades (o tornar al formulari no enviat) es necessita el número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors i el codi de la sol·licitud (aquest codi es rep a l'adreça de correu electrònic que s'ha informat al formulari).
 4. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció ”enviament” des de l’última pantalla (a partir d’aquest moment ja no es poden fer modificacions) i es presenta la documentació acreditativa al centre demanat en primer lloc.
 5. Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud on consta la documentació que cal presentar (s'aconsella guardar-ne una còpia).

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimirsignar presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primer lloc dins el termini previst.

Pas 2 Consultar els resultats

Consulteu els resultats de la preinscripció al web Estudiar a Catalunya. Per fer-ho es necessita el número del DNI, NIE o passaport d'un dels tutors del sol·licitant i el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Data actualització 23.03.2017