• Imprimeix
Preinscripció al cicle d'animació en circ i al cicle de tècniques d'actuació teatral

Preinscriure's

Preinscriure's 20504 - 20504-circ-teatre Departament d'Ensenyament

Heu de presentar la sol·licitud per fer la prova específica d'accés en el centre on voleu cursar els ensenyaments. Amb la presentació d'aquest document, al qual heu d'adjuntar la documentació acreditativa, ja queda formalitzada la sol·licitud de preinscripció.

El termini de presentació de sol·licituds és de l'15 d'abril al 4 de juny de 2018.

Cada centre ha de publicar al seu tauler d'anuncis i al web, abans del 4 de maig de 2018, el calendari d'actuacions, inclosa, quan escaigui, la convocatòria de setembre. El calendari detalla l'oferta de places, el període de presentació de sol·licituds, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar reclamacions, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d'alumnes admesos i el període de matrícula.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert, preferentment al centre demanat en primer lloc.

  • Tothom que es preinscriu ha de presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identidat del pais d'origen).

 

Les persones menors d'edat també han de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

El criteri de prioritat específic que es fa servir per ordenar les sol·licituds és la qualificació de la prova específica d'accés.

Document: certificat acadèmic de la qualificació de la prova.

No hi ha taxes associades al tràmit de preinscripció.