• Imprimeix
Beques de col·laboració al Consell Català de Formació Professional

Sol·licitar

Sol·licitar 20854 - 20854-CCFP-beques Departament d'Ensenyament

Termini per presentar la sol·licitud: del 9 al 22 de maig de 2018

La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada de la fotocòpia compulsada de la documentació següent:

 1. DNI
 2. Currículum personal.
 3. Memòria (3 pàgines com a màxim) on s'indiquin els interessos professionals i els motius i les expectatives pels quals se sol·licita la beca.
 4. Títol i expedient acadèmic i, si escau, un document que certifiqui que el sol·licitant cursa o està matriculat en un màster oficial o un programa de doctorat.
 5. Certificat del nivell C de coneixements de llengua catalana. (Les persones que no han obtingut un títol de secundaria postobligatòria a Espanya, certificat que acrediti els coneixements de llengua castellana.)
 6. Certificat de suficiència d'anglès corresponent al nivell B2 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
 7. Si s'escau, certificat acreditatiu del coneixement d'altres llengües emès per una universitat o una escola oficial d'idiomes.
 8. Declaració responsable conforme el sol·licitant no es troba en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari de la beca, d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

(Es podrà demanar als adjudicataris l'aportació de documents complementaris que es considerin necessaris i siguin adequats per facilitar la selecció.)

 1. Haver obtingut durant el període dels dos anys anteriors a la convocatòria, o bé estar cursant en el moment de la convocatòria, un doctorat, un màster, una llicenciatura o un grau, en alguna de les especialitats següents:

  - ciències polítiques
  - sociologia
  - pedagogia
  - administració i direcció d'empreses

 2. Tenir, com a mínim, el nivell C de llengua catalana i castellana, i B2 d'anglès.

El gaudiment de la beca és incompatible, durant tot el període de vigència, amb qualsevol treball remunerat aliè al Consell Català de la Formació Professional o amb la percepció de la prestació per atur.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

El període de col·laboració s'inicia dins dels 7 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la notificació de la resolució d'adjudicació de la beca. La durada de les beques és de 6 mesos (des del dia d'inici de la col·laboració) i es pot prorrogar per períodes de 6 mesos, fins a un màxim de 24.

La col·laboració es porta a terme habitualment a les dependències del Consell i eventualment en altres llocs.

La dedicació a la beca és presencial (35 hores setmanals) de dilluns a divendres. L'horari concret s'acorda amb cada becari o becària.