• Imprimeix
Avaluació i acreditació de competències professionals

Dependència i teleassisstència / Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Dependència i teleassisstència / Instal·lacions elèctriques i automàtiques 4243 - 4243_Acreditat.html Departament d'Ensenyament
 • Termini per emplenar la sol·licitud de preinscripció: fins que s'exhaureixin les places vacants
 • Termini per presentar la documentació justificativa: 5 dies hàbils des que s'ha presentat la sol·licitud de preinscripció
 • Termini de comunicació dels resultats provisionals d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció: cada centre participant comunica als sol·licitants el resultat provisional de la preinscripció
 • Termini de reclamacions: tres dies hàbils, a partir de l'endemà de la comunicació del resultat provisional de la preinscripció
 • Termini de comunicació dels resultats definitius d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció: cada centre participant comunica als sol·licitants el resultat definitiu de la preinscripció

Per justificar que es compleixen els requisits de participació cal disposar dels documents que s'especifiquen a l'apartat Requisits de participació i documentació del web d'Avaluació i acreditació de competències professionals:

 • Original i còpia del DNI o NIE o justificant de presentació de la sol·licitud de protecció internacional (targeta "blanca")
 • Còpia de la sol·licitud tramitada
 • Full de presentació de la documentació justificativa
 • Documentació justificativa dels requisits al·legats.

Per participar en l'avaluació i l'acreditació, els candidats han de complir, a 30 de setembre de 2018, els requisits següents:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  - certificat de registre de ciutadania comunitària,
  - targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  - autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
  - sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària.

 2. Tenir 20 anys complerts a 30 de setembre de 2018.

 3. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans del 30 de setembre de 2018) tenir 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació.

La preinscripció al procediment d'avaluació i acreditació de competències (l'objecte d'aquest tràmit) no comporta cap pagament.

La inscripció a les fases d'assessorament i d'avaluació (en el centre on cada sol·licitant ha estat admès) sí que comporta pagament. Consulteu els preus públics i les bonificacions i exempcions corresponents. 

Consulteu els instituts que porten a terme el procediment i els punts d'informació i orientació al web d'acreditació i avaluació.