• Imprimeix
Prova per obtenir el certificat de formació instrumental

Inscriure's a la prova

Inscriure's a la prova 4564 - 4564_Prova_CFI.html Departament d'Ensenyament

En totes les activitats relacionades amb la prova cal portar l’original del document identificador (DNI, NIE o passaport) amb què es va fer la sol·licitud d'inscripció perquè els membres de les comissions avaluadores puguin comprovar la identitat dels aspirants.

Primera convocatòria

  • Inscripció: del 9 de gener (a partir de les 9 h) al 12 de gener de 2017
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 20 de gener de 2017
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de gener de 2017

Segona convocatòria

  • Inscripció: del 22 de febrer (a partir de les 9 h) al 24 de febrer de 2017
  • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 10 de març de 2017
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 29 de març de 2017

 Vegeu el calendari complet de cada convocatòria al web del Departament d'Ensenyament.

Les persones excloses a la llista provisional perquè no s'han validat algunes de les dades aportades han de presentar, si es tracta de dades personals, l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

Si és el cas, aquests documents s'han de presentar al centre examinador, en els terminis indicats, en mà o per correu certificat (fotocòpia compulsada). Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

Consulteu la documentació justificativa específica que han de presentar les persones que sol·liciten recursos addicionals per necessitats específiques.

Per poder-se inscriure a la prova cal tenir com a mínim 18 anys el dia de la prova.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Pas 1 Inscriure’s

Terminis
Des de 09.01.2017 fins al  12.01.2017
Des de 22.02.2017 fins al  24.02.2017

Un cop feta la inscripció, cal conservar el resguard obtingut (també es rep per correu electrònic a l’adreça indicada en el formulari d’inscripció); en aquest resguard hi consta el número de sol·licitud, necessari per consultar els resultats de la inscripció i el de les proves.

Es poden presentar a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb el que estableix la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Pas 2 Imprimir el resguard d'inscripció

El resguard d'inscripció es rep per correu electrònic a l'adreça indicada en el moment de fer la inscripció.

També es pot obtenir i imprimir per Internet, des d'aquesta mateixa pàgina; per fer-ho cal saber el número de la sol·licitud i el número del document identificador indicat a la inscripció.

Pas 3 Consultar els resultats

Per fer la consulta cal introduir el número del document identificador (DNI, NIE o passaport) i el codi de la sol·licitud. 

Data actualització 09.01.2017