• Imprimeix
Proves per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi, avançat i C1 d'anglès. Convocatòria extraordinària

Inscriure's a les proves

Inscriure's a les proves 4640 - 4640-proves-angles-EOI Departament d'Ensenyament

En totes les activitats relacionades amb les proves, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l’original del DNI, passaport o NIE amb el qual van fer la inscripció.

(Vegeu el calendari complet al web del Departament d'Ensenyament)

 • Inscripció: del 27 de novembre (a partir de les 9 h) fins a l'1 de desembre de 2017
 • Pagament de la taxa o el preu públic: fins al 4 de desembre de 2017 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 13 de desembre de 2017
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 19 de desembre de 2017
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 19 de desembre de 2017
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 21 de desembre de 2017

 

Les persones excloses a la llista provisional perquè no s'han validat algunes de les dades aportades han de presentar:

 • si no s'han validat les dades personals: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport 
 • si no s'ha validat el dret a l'exempció o la bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent

Les persones que sol·liciten recursos addicionals per necessitats específiques han de presentar la documentació que ho justifica.

Els documents s'han de presentar al centre examinador, en els terminis indicats, personalment, per correu electrònic o correu administratiu.

Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

 1. Tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l'any de la realització de la prova i haver superat el 2n d'ESO (o nivell equivalent).
 2. No poden presentar-s'hi les persones que ja disposen d'una certificació d'EOI del mateix idioma i nivell.
 3. No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne/a oficial (dels ensenyaments presencials o dels ensenyaments a distància del primer semestre) del curs 2017-2018 i d'aspirant de règim lliure del mateix idioma.
 4. El personal d'una EOI (docent o no docent) no pot presentar-se a les proves lliures a la mateixa EOI on presta els seus serveis.
 5. El personal docent no pot presentar-se a les proves lliures de l'idioma que imparteix a l'EOI.
 6. Un mateix aspirant no pot inscriure's a més d'una prova de certificació.

Termini per fer el pagament: fins al 4 de desembre de 2017 (abans de les 22 h)

Taxes i preu públic ordinaris

 • Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell intermedi per a alumnes lliures: 75,35 euros
 • Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell avançat per a alumnes lliures: 92,85 euros
 • Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell C-1 per a alumnes lliures: 100 euros

 

Bonificacions

Tenen una bonificació del 50% les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental. 

Per fer la inscripció per Internet hi ha una bonificació del 10%.

Exempcions

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

 • tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
 • tenir una discapacitat igual o superior al 33%,
 • estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
 • ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill d'una víctima).

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció; en cas que no quedi validat, cal presentar la documentació justificativa.

Devolució de la taxa o el preu públic

La sol·licitud s'ha de fer arribar al Departament d'Ensenyament.