• Imprimeix
Proves per a l'obtenció dels certificats dels nivells B1, B2 i C1 d'anglès. Convocatòria extraordinària

Inscriure's a les proves

Inscriure's a les proves 4640 - 4640-proves-angles-EOI Departament d'Ensenyament

En totes les activitats relacionades amb les proves, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l'original del DNI, passaport o NIE amb el qual van fer la inscripció.

(Vegeu el calendari complet al web del Departament d'Ensenyament)

 • Inscripció: del 19 de novembre (a partir de les 9 h) fins al 23 de novembre de 2018 a les 23.59 h
 • Pagament de la taxa o el preu públic: fins al 26 de novembre de 2018 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 29 de novembre de 2018
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 17 de desembre de 2018
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 17 de desembre de 2018
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2018

En cas que la persona aspirant no hagi autoritzat la consulta de les seves dades personals o que hi hagi incidències amb l'obtenció d'aquestes (les persones afectades figuraran com a excloses a la llista provisionals) caldrà que presenti la documentació següent:

 • si no s'han validat les dades personals: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport 
 • si no s'ha validat el dret a l'exempció o la bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent

Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

Les persones que sol·liciten recursos addicionals per necessitats específiques han de presentar la documentació que ho justifica.

Els documents s'han de presentar al centre examinador, en els terminis indicats, personalment, per correu electrònic o correu administratiu.

 1. Tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l'any de la realització de la prova i haver superat el 2n d'ESO (o nivell equivalent).
 2. No poden presentar-s'hi les persones que ja disposen d'una certificació d'EOI del mateix idioma i nivell.
 3. No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne/a oficial (dels ensenyaments presencials o dels ensenyaments a distància del primer semestre) del curs 2018-2019 i d'aspirant de règim lliure del mateix idioma.
 4. El personal d'una EOI (docent o no docent) no pot presentar-se a les proves lliures a la mateixa EOI on presta els seus serveis.
 5. El personal docent no pot presentar-se a les proves lliures de l'idioma que imparteix a l'EOI.
 6. Un mateix aspirant no pot inscriure's a més d'una prova de certificació.

Termini per fer el pagament: fins al 26 de novembre de 2018 (abans de les 22 h)

Taxes i preu públic ordinaris

 • Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell B1 per a alumnes lliures: 75,35 euros
 • Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell B2 per a alumnes lliures: 92,85 euros
 • Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell C1 per a alumnes lliures: 100 euros

 

Bonificacions

Tenen una bonificació del 50 % les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental. 

Exempcions

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament de la taxa de les proves de certificació de nivell B1 i B2 les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

 • tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
 • tenir una discapacitat igual o superior al 33 %,
 • estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
 • ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill d'una víctima),
 • ser membre d'una unitat familiar que percebi la renda garantida de ciutadania,
 • ser víctima de violència de gènere,
 • ser menor tutelat o extutelat menor de 21 anys d'edat,
 • ser infant o adolescent en acolliment familiar.

Per al preu públic per a les proves de certificació del nivell C1:

 • tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
 • tenir una discapacitat igual o superior al 33 %,
 • estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
 • ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill d'una víctima),
 • ser menor tutelat o extutelat menor de 21 anys d'edat.

 

Devolució de la taxa o el preu públic

La sol·licitud s'ha de fer arribar al Departament d'Ensenyament.

En cas de renúncia a la inscripció, la sol·licitud de retorn de taxa o preu públic s'ha de fer abans de la data de publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.