• Imprimeix
Proves per a l'obtenció dels certificats dels nivells B1, B2 i C1 de diversos idiomes. Convocatòria ordinària

Inscriure's a les proves

Inscriure's a les proves 7708 - 7708-proves-idiomes-EOI Departament d'Ensenyament

En totes les activitats relacionades amb les proves, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l'original del document nacional d'identitat, passaport o NIE amb el qual s'han inscrit.

(Vegeu el calendari al web del Departament d'Ensenyament)

 • Inscripció: a partir de les 9 h del 4 de març de 2019 fins al 8 de març de 2019, a les 23.59 h
 • Pagament de la taxa o el preu públic: fins al 11 de març de 2019 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2019
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 4 d'abril de 2019

Les persones excloses a la llista provisional perquè no s'han validat algunes de les dades aportades han de presentar:

 • si no s'han validat les dades personals: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • si no s'ha validat el dret a l'exempció o la bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent

Les persones que sol·liciten recursos addicionals per necessitats específiques han de presentar la documentació que ho justifica.

Els documents s'han de presentar al centre examinador, en els terminis indicats, personalment, per correu electrònic o correu administratiu.

Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

 1. Tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova i haver superat el 2n d'ESO (o nivell equivalent).
 2. No poden presentar-s'hi les persones que ja disposen d'una certificació d'EOI del mateix idioma i nivell.
 3. No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne/a oficial (dels ensenyaments presencials o dels ensenyaments a distància del segon semestre) del curs 2018-2019 i d'aspirant de règim lliure del mateix idioma.
 4. El personal d'una EOI (docent o no docent) no pot presentar-se a les proves lliures a la mateixa EOI on presta els seus serveis.
 5. El personal docent no pot presentar-se a les proves lliures de l'idioma que imparteix a l'EOI.
 6. Un mateix aspirant no pot inscriure's a més d'una prova de certificació d'un mateix idioma en la mateixa convocatòria.

Termini per fer el pagament: fins al 11 de març de 2019 (abans de les 22 h).

Taxa o preu públic ordinaris

 • Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell B1 per a alumnes lliures: 75,35 euros
 • Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell B2 per a alumnes lliures: 92,85 euros
 • Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell C1 per a alumnes lliures: 100 euros

Bonificacions

Tenen una bonificació del 50 % de l'import les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental. 

Exempcions

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

 • tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
 • tenir una discapacitat igual o superior al 33 %,
 • estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
 • ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill d'una víctima).

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció; en cas que no quedi validat, cal presentar la documentació justificativa.

Devolució de la taxa o el preu públic

La sol·licitud s'ha de fer arribar al Departament d'Ensenyament.