• Imprimeix
Proves per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i C1 de diversos idiomes. Convocatòria ordinària

Inscriure's a les proves

Inscriure's a les proves 7708 - 7708-proves-EOI-idiomes Departament d'Ensenyament

En totes les activitats relacionades amb les proves, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l’original del document nacional d’identitat, passaport o NIE amb el qual s’han inscrit.

(Vegeu el calendari al web del Departament d'Ensenyament)

 • Inscripció: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 3 de març de 2017
 • Pagament de la taxa o el preu públic: fins al 6 de març de 2017 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 de març de 2017
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 30 de març de 2017

Les persones excloses a la llista provisional perquè no s'han validat algunes de les dades aportades han de presentar:

 • si no s'han validat les dades personals: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • si no s'ha validat el dret a l'exempció o la bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent

Les persones que sol·liciten recursos addicionals per necessitats específiques han de presentar la documentació que ho justifica.

Els documents s'han de presentar al centre examinador, en els terminis indicats, personalment, per correu electrònic o correu administratiu.

Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

 1. Tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova i haver superat el 2n d'ESO (o nivell equivalent).
 2. No poden presentar-s’hi les persones que ja disposen d’una certificació d’EOI del mateix idioma i nivell.
 3. No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne/a oficial (dels ensenyaments presencials o dels ensenyaments a distància del segon semestre) del curs 2016-2017 i d'aspirant de règim lliure del mateix idioma.
 4. El personal d'una EOI (docent o no docent) no pot presentar-se a les proves lliures a la mateixa EOI on presta els seus serveis.
 5. El personal docent no pot presentar-se a les proves lliures de l’idioma que imparteix a l'EOI.
 6. Un mateix aspirant no pot inscriure’s a més d’una prova de certificació d’un mateix idioma en la mateixa convocatòria.

Termini per fer el pagament: fins al 6 de març de 2017 (abans de les 22 h).

Taxa o preu públic ordinaris

 • Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell intermedi per a alumnes lliures: 72,45 euros
 • Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell avançat per a alumnes lliures: 89,25 euros
 • Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell C1 per a alumnes lliures: 100 euros

Bonificacions

Tenen una bonificació del 50% de l'import les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental. 

Per fer la inscripció per Internet hi ha una bonificació del 10%.

Exempcions

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

 • tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
 • tenir una discapacitat igual o superior al 33%,
 • estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
 • ser víctima d’actes terroristes (o cònjuge, o fill d'una víctima).

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció; en cas que no quedi validat, cal presentar la documentació justificativa.

Devolució de la taxa o el preu públic

La sol·licitud s'ha de fer arribar al Departament d’Ensenyament.

Pas 1 Inscriure’s

Terminis
Des de 27.02.2017 fins al  03.03.2017

La inscripció es cobreix d’acord amb l’ordre de demanda i es tanca en el moment que s’hagi cobert la disponibilitat màxima de cada centre. La quantitat màxima de places ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada escola oficial d'idiomes.

En fer la selecció del centre, si al costat apareix l'avís “places exhaurides”, cal que en seleccioneu un altre.

 1. L’aplicació informàtica no permet passar de pantalla si hi ha camps obligatoris buits o errors de format o si s’incompleix algun dels requisits obligatoris.
 2. El DNI, NIE o passaport i la data de naixement han de ser de la persona que s’inscriu.
 3. L’adreça de correu electrònic ha de ser operativa i estar a l’abast de l’aspirant.
 4. Després d'emplenar i enviar la sol·licitud d'inscripció s'obre una finestra que dóna accés als documents següents:
  - el resguard d'inscripció amb les dades de la inscripció i el número de la sol·licitud necessari per consultar els resultats de la inscripció i de les proves i
  - la carta de pagament per poder pagar la taxa o el preu públic d'inscripció.
  Aquest documents també s'envien per correu electrònic a l'adreça indicada a l'aplicació d'inscripció i es poden obtenir posteriorment des d'aquesta mateixa pàgina. 

Assegureu-vos que el nivell seleccionat és el correcte. Un cop enviat el formulari d’inscripció no es pot tornar a fer una nova inscripció a un altre nivell del mateix idioma en la mateixa convocatòria. 

Es poden presentar a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb el que estableix la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Pas 2 Imprimir el resguard d'inscripció i la carta de pagament

Si no s’ha fet en el moment de la inscripció, també es pot accedir per Internet al resguard d’inscripció i a la carta de pagament i imprimir-ho; per fer-ho cal saber:

 • el número del document identificador indicat a la inscripció i 
 • el número de la sol·licitud

Pas 3 Fer el pagament de la taxa o preu públic d'inscripció

Terminis
Fins al  06.03.2016

Per poder fer el pagament de la taxa o del preu públic d'inscripció es necessita la carta de pagament.

El pagament es pot fer per ServiCaixa (la ruta que cal seguir és la següent: Pagaments > Pagaments amb codi de barres) o en línia des de la mateixa aplicació d'inscripció (enllaça amb la pàgina web “lacaixa.es”; la ruta que cal seguir és la següent: Enllaços d’interès > Cercar més a laCaixa.es>Pagaments, donatius i subhastes on-line> Pagament d’impostos, multes, rebuts i matrícules).

 

Un cop feta l'operació, es recomana que se'n conservi el resguard.

Pas 4 Presentar la documentació

Terminis
Des de 20.03.2017 fins al  28.03.2017

La documentació s'ha de presentar al centre examinador (en horari de secretaria).

 

Pas 5 Consultar els resultats

Per fer la consulta cal introduir el número del document identificador (DNI, NIE o passaport) i el codi de la sol·licitud. 

Data actualització 30.03.2017