• Imprimeix
Preinscripció a les llars d'infants

Presentar la sol·licitud

Presentar la sol·licitud 20471 - 20471-infantil-primer-cicle Departament d'Ensenyament

Els ajuntaments que han assumit les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants (o escoles bressol) públiques poden establir un calendari propi; aquest calendari s'ha de fer públic abans del dia 7 d'abril del 2017 i ha d'estar comprès entre el 27 d'abril i el 16 de juny de 2017. En cas de no establir-ne cap de propi, consulteu el calendari publicat a Estudiar a Catalunya.

 

 1. El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent: 

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena, si en disposa.

   

  De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona aporta.

 2. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública, el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2017-2018. 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.