• Imprimeix
Preinscripció als ensenyaments artístics superiors

Preinscriure's

Preinscriure's 9133 - 9133-artistics-superiors Departament d'Ensenyament

Cada centre que imparteix algun d’aquests ensenyaments publica al seu tauler d’anuncis i al web, no més tard del 6 d'abril de 2018, el calendari d’actuacions, inclosa, quan escaigui, la convocatòria de setembre.

El calendari detalla l’oferta de places, el període de presentació de sol·licituds, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar reclamacions, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d’alumnes admesos i el període de matrícula.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en el termini establert, la documentació següent:

  1. Documentació identificativa:

    • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
    • Si l'alumne o alumna és menor d'edat, també cal presentar l'original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Família.
    • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

  2. Documentació acreditativa del criteri específic de prioritat o certificació de la qualificació de la prova d'accés o dels estudis al·legats.

Consulteu a l'Estudiar en Cataluña els requisits que cal complir per accedir a algun dels ensenyaments artístics superiors.

No hi ha taxes associades al tràmit de la preinscripció.