• Imprimeix
Preinscripció al batxillerat

Preinscriure's als estudis de doble titulació de batxillerat i baccalauréat

Preinscriure's als estudis de doble titulació de batxillerat i baccalauréat 9388 - 9388-batxillerat Departament d'Ensenyament
 • Termini per presentar la sol·licicitd de preinscripció: del 2 al 4 de maig de 2018
 • Publicació (als centres) de les llistes d'alumnes admesos: 14 de maig de 2018

 

 1. Per fer la sol·licitud de preinscripció, tothom ha de presentar al centre demanat en primer lloc l'original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna.

  Els alumnes menors d’edat també han de presentar: 

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.  Els alumnes estrangers poden acreditar les seves dades d’identificació o de filiació amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que puguin aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 2. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

Per cursar la doble titulació cal acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del marc europeu comú de referència per a les llengües; l'acreditació es pot fer mitjançant el diploma B1 del DELF scolaire, el diploma B1 del DELF junior, el certificat de nivell intermedi de les EOI o superant una prova de nivell en llengua francesa.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.