• Imprimeix
Preinscripció als programes de formació i inserció

Preinscriure's

Preinscriure's 9404 - 9404-programes-formacio-insercio Departament d'Ensenyament

Termini per presentar la sol·licitud de preinscripció: del 14 al 25 de maig de 2018.

Consulteu el calendari complet a Estudiar a Catalunya.

Documentació identificativa que ha de presentar tothom:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si el sol·licitant és menor d'edat també ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si n'hi ha , un informe de l'EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne presenta discapacitat. 

 Consulteu la documentació acreditativa que han de presentar les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat.

Poden accedir a un PFI joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

No hi ha taxes associades al tràmit de preinscripció.