• Imprimeix
Prova d'accés als ensenyaments artístics superiors

Inscriure's a la prova específica d'accés

Inscriure's a la prova específica d'accés 9590 - 9590-artistics-superiors Departament d'Ensenyament

Cada centre determina el seu període d’inscripció però, en tots els casos, ha de tenir una durada mínima de 10 dies hàbils i ha d'estar comprès entre el 11 d’abril i el 18 de juny de 2018.

Abans de les proves, els centres han de publicar al tauler d'anuncis i al seu web un calendari d'actuacions que inclogui informació sobre els recursos necessaris per  fer les proves, orientacions per fer-les, si escau, els criteris de ponderació de les qualificacions, i les places convocades de cada especialitat o cada àmbit, modalitat i/o itinerari.

Un cop s'han iniciat les proves, han de publicar la llista provisional d'admesos i exclosos, el termini per presentar la documentació (tres dies hàbils), la llista definitiva d'admesos i exclosos, les qualificacions provisionals, el termini per presentar reclamacions (tres dies hàbils) i les qualificacions definitives.

Tot el procés ha d'haver finalitzat abans del 16 de juliol de 2018.

Si resten places vacants, cada centre pot fer la segona convocatòria de proves específiques, i obrir un nou període d'inscripció el mes de setembre.

Consultes les dades dels centres al web del Departament d'Ensenyament.

Per poder ser identificats, el dia o els dies de la prova, els aspirants han de dur el document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport).

El model de sol·licitud d’inscripció de cada ensenyament inclou els documents que cal presentar.

Les persones que tenen necessitats específiques i demanen recursos addicionals per fer la prova han de presentar (en el termini i el lloc establert) els documents justificatius d'aquestes circumstàncies.

Consulteu els centres que la porten a terme les proves.

Els aspirants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que en tinguin el reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per participar en la prova d'accés.

Un mes abans de la data de la prova, com a mínim, aquestes persones han de presentar al registre del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, 08021 Barcelona) la sol·licitud de suports tècnics o materials acompanyada de la documentació següent:

  1. Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació.
  2. Fotocòpia de la sol·licitud d'inscripció a les proves.
  3. El certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconeguda o certificat mèdic oficial.
  4. Si escau, un certificat emès per l'organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.
  5. Si escau, dictamen d'escolarització del Departament d'Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

 

La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina, si escau, les mesures o recursos addicionals, ho notifica a la persona interessada i n'informa la comissió avaluadora corresponent. La persona interessada pot presentar una reclamació contra les mesures o recursos addicionals adoptats, en el termini de tres dies a partir de la notificació.