• Imprimeix
Oposicions als cossos de professors

Sol·licitar la inscripció

Sol·licitar la inscripció 126 - 126-tramit-oposicions-docents Departament d'Ensenyament
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 24 d'octubre de 2016
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: 7 de novembre de 2016
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: 1 de febrer de 2017
 • Inici del procediment selectiu: a partir de la segona quinzena de maig de 2017
 • Finalització del procediment selectiu: juny de 2017

Requisits generals

 • Ser espanyol o tenir la nacionalitat d'un altre estat membre de la Unió Europea o d'un estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hi sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.
 • Tenir 16 anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.
 • Tenir alguna de les titulacions que determina la convocatòria per a cada cos o reunir-ne les condicions per a l'expedició.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.
 • No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial per accedir al cos o l'escala de funcionari.
 • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
 • No ser funcionari de carrera en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual vol ingressar.

 Requisits específics

Consulteu el web del Departament d'Ensenyament.

Cos de professors d'ensenyament secundari: 66,55 euros.

Cos de professors tècnics de formació professional: 52,40 euros.

Bonificacions

Les persones que tramiten la inscripció per mitjans telemàtics tenen una bonificació del 20% i, per tant, han de pagar 53,25 euros i 41,95 euros, respectivament.

Les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria general i les que pertanyen a una família monoparental tenen una bonificació addicional del 30% i, per tant, han de pagar 33,30 euros i 26,20 euros, respectivament.

Les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria especial tenen una bonificació addicional del 50% i, per tant, han de pagar 20,00 euros i 15,75 euros, respectivament.

Exempció del pagament

Se'n poden beneficiar:

 • Les persones que acrediten que tenen una discapacitat igual o superior al 33%. Aquestes persones poden donar el consentiment al Departament d'Ensenyament perquè sol·liciti, en nom seu, el certificat o la comprovació que acredita el compliment d'aquesta circumstància o bé poden adjuntar a la sol·licitud un document acreditatiu.
 • Les persones que estan en situació d'atur i no perceben cap prestació econòmica. Aquestes persones poden donar el consentiment al Departament d'Ensenyament perquè sol·liciti, en nom seu, el certificat o la comprovació que acredita el compliment d'aquest fet o bé poden adjuntar a la sol·licitud un certificat expedit pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament d'Empresa i Ocupació o, si escau, pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
 • Les persones que estan en situació de jubilació (cal acreditació documental).
 • Les persones que tenen la condició de víctimes de terrorisme (cal acreditació documental).
 • Es reserva un 5% del total de places per a les persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.
 • El procediment selectiu comença a partir de la segona quinzena del mes de maig de 2017 (proves de coneixements de català i de castellà) i acaba durant el mes de juny de 2017.
 • El mateix dia de les proves de llengües es fa pública la qualificació d'aquestes al tauler d'anuncis de la seu de cada un dels tribunals.
 • L'endemà de la realització de les proves de llengües, al matí, es fa l'acte de presentació davant els tribunals i a continuació s'inicia la fase d'oposició.
 • Els aspirants que es presenten al procediment d'ingrés lliure o al de reserva per a aspirants amb discapacitat han de lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal en l'acte de presentació. L'aspirant que no presenti aquesta programació s'entendrà que renuncia a continuar en el procés selectiu.
 • Almenys una setmana abans de l'inici de les proves, les comissions de selecció faran públics en els taulers d'anuncis on se celebra el procés selectiu i en aquest web els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició.