• Imprimeix
Preinscripció al batxillerat

Preinscriure's a qualsevol modalitat del batxillerat

Preinscriure's a qualsevol modalitat del batxillerat 9388 - 9388-batxillerat Departament d'Ensenyament
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Termini per presentar la sol·licitud de preinscripció: del 18 al 25 de maig de 2016 (la documentació es pot presentar fins al 27 de maig de 2016).

Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya.

a) Per fer la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc la documentació següent:

 1. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  1. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna si se’n disposa.

   Alumnes menors d’edat:
    
 2. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 3. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

b) Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

No hi ha taxes associades al tràmit de preinscripció o al de matriculació.

Pas 1 Presentar la sol·licitud

Terminis
Des de 18.05.2016 fins al  25.05.2016

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència (la presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que pugui correspondre).

La sol·licitud es pot fer per Internet amb el formulari en suport electrònic o presencialment amb el formulari en paper però en qualsevol cas s'ha de presentar al centre demanat en primer lloc (juntament amb la documentació) .

Atenció!

Perquè el tràmit tingui efecte cal imprimir, signar i presentar el comprovant i la documentació al centre demanat en primer lloc (fins al 27 de maig de 2016).

Els navegadors Internet Explorer 8, Firefox 7.0 o Google Chrome 25 (o les respectives versions superiors) garanteixen el funcionament correcte de l’aplicació. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “següent” i “anterior” de l’aplicació i no els del navegador.

 1. Les dades informades al formulari s’han de desar encara que no es faci l’enviament en el mateix moment. A l’adreça de correu electrònic informada al formulari es rep un missatge amb el codi de la sol·licitud; mitjançant aquest codi es pot retornar al formulari i completar-lo o fer-hi rectificacions fins al moment de fer l’enviament definitiu.
 2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció ”enviament” des de l’última pantalla (a partir d’aquest moment ja no es poden fer modificacions).
 3. Un cop enviades les dades, es genera i es descarrega el comprovant de presentació de la sol·licitud (en PDF) i el full amb la documentació que cal presentar (s’aconsella que guardar-ne una còpia). Perquè el tràmit tingui efecte cal imprimir, signar i presentar aquest comprovant i la documentació al centre demanat en primer lloc (fins al 27 de maig de 2016).

Un missatge de correu electrònic confirma la participació en el procés de preinscripció i informa del codi de la sol·licitud (imprescindible per fer les consultes en línia del procés de preinscripció).

Pas 2 Consultar els resultats

 

Consulteu els resultats de la preinscripció al web Estudiar a Catalunya.

Data actualització 08.02.2017