• Imprimeix
Proves per obtenir títols de formació professional

Inscriure's a les proves

Inscriure's a les proves 7619 - Proves per a l'obtenció del títol de cicles formatius de formació professional Departament d'Ensenyament

Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

En totes les activitats relacionades amb les proves, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l’original del DNI, passaport o NIE amb el qual van fer la inscripció.

Calendari per al títol de tècnic d'emergències sanitàries (Consulteu el calendari complet al web del Departament d'Ensenyament)

 • Termini d’inscripció: del 19 al 23 de setembre de 2016. L'assignació de places per a aquestes proves es determina per sorteig. A cada sol·licitud rebuda se li assignació un número aleatori que es pot consultar partir del 27 de setembre de 2016

 • Sorteig públic per determinar l’ordre de les sol·licituds: 28 de setembre de 2016 a les 10 h a la seu del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226 de Barcelona)
 • Consulta de la llista provisional d'inscrits: 3 d'octubre de 2016 (els dies 4, 5 i 6 d'octubre es poden presentar reclamacions)
 • Consulta de la llista definitiva d'inscrits: 7 d'octubre de 2016
 • Pagament de la taxa d’inscripció: fins al 19 d'octubre de 2016 (abans de les 22 hores)
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 24 d'octubre al 4 de novembre de 2016
 • Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars (al Departament d'Ensenyament): fins al 4 de novembre de 2016
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): del 25 de novembre al 2 de desembre de 2016
 • Consulta de la llista provisional d’admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del dia 24 de novembre de 2016 (del 25 de novembre al 2 de desembre de 2016, es poden presentar reclamacions i documentació al centre on s'han inscrit, en l’horari de registre)
 • Consulta de la definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 13 de desembre de 2016.

 

 Calendari per als altres títols (Consulteu el calendari complet al web del Departament d'Ensenyament)

 • Terminis d’inscripció: del 24 d'octubre al 4 de novembre de 2016
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 24 d'octubre al 4 de novembre de 2016
 • Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars (al Departament d'Ensenyament): fins al 4 de novembre de 2016
 • Pagament de la taxa: fins al 7 de novembre de 2016 (abans de les 22 h)
 • Consulta de la llista provisional d’admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 24 de novembre de 2016
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): del 25 de novembre al 2 de desembre de 2016 (del 25 de novembre al 2 de desembre de 2016 es poden presentar reclamacions i documentació al centre, en l'horari de registre)
 • Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 13 de desembre de 2016

Les persones excloses a la llista provisional perquè no s'han validat algunes de les seves dades han de presentar:

 • si no s'han validat les dades personals: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport 
 • si no s'ha validat la titulació al·legada: una fotocòpia del requisit acadèmic d'accés
 • si no s'ha validat el dret a l'exempció o la bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent

Les persones que al·leguen una titulació estrangera pendent d’homologació han de presentar la sol·licitud d’homologació.

Consuleu la documentació justificativa específica que han de presentar les persones que sol·liciten:
convalidacions o exempcions
- recursos addicionals per necessitats específiques o 
- bonificacions o exempcions en el pagament de les taxes.

Els documents s'han de presentar al centre examinador, en els terminis indicats, en mà (fotocòpia i original per autenticar) o per correu certificat (fotocòpies compulsades). En tots els casos s'han de presentar acompanyats del formulari Documentació per a la participació a la convocatòria

a) Per als títols de tècnic cal tenir 18 anys (o fer-los durant l'any 2016) i complir algun dels requisits següents:

1. Tenir algun d'aquests títols:

 • graduat en educació secundària (ESO)
 • graduat en educació secundària obligatòria (GESO)
 • tècnic auxiliar (FP1)
 • tècnic especialista (FP2)
 • tècnic o tècnic superior
 • batxiller
 • BUP

2. Haver superat algun d'aquests estudis (o proves):

 • un mòdul professional 2 o 3 experimental,
 • els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial,
 • el primer i el segon curs de BUP amb un màxim, en conjunt, de dues matèries pendents,
 • el segon curs del primer cicle d'ensenyament secundari experimental (cicle 14-16),
 • el tercer curs del pla de 1963 o el segon de comuns experimental d'ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics,
 • altres estudis equivalents o superiors, a afectes acadèmics, a algun dels anteriors,
 • el curs específic d'accés als cicles de grau mitjà o de grau superior,
 • la prova d'accés als cicles de grau mitjà o de grau superior (o estar-ne exempt),
 • la prova d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys (o estar-ne exempt).

3. Haver superat o tenir l'exempció total d'una prova d'accés equivalent a alguna de les anteriors.

b) Per als títols de tècnic superior cal tenir 20 anys (o 19 qui ja tingui un títol de tècnic) o fer-los durant l'any 2016 i complir algun dels requisits següents:

1. Tenir algun d'aquests títols:

 • batxiller
 • tècnic de la mateixa opció
 • tècnic superior
 • tècnic especialista (FP2)

2. Haver superat algun d'aquests ensenyaments (o proves):

 • un mòdul professional 3 experimental,
 • altres estudis declarats equivalents o de nivell superior, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors (segon curs del batxillerat experimental de qualsevol modalitat, curs d'orientació universitària o preuniversitari, titulació universitària, entre d'altres),
 • el curs específic d'accés al cicle de grau superior,
 • la prova d'accés al cicle de grau superior al qual s'inscriu o tenir-ne l'exempció total,
 • les proves d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys (o estar-ne exempt),
 • una prova d'accés equivalent a alguna de les anteriors (o estar-ne exempt)
 • els ensenyaments substitutoris de la prova d'accés per al cicle al qual s'inscriu.

Cicles de grau mitjà:
- màxim per títol: 94,50 euros
- crèdit: 13,65 euros
- unitat formativa: 3,15 euros

 Cicles de grau superior
- màxim per títol: 131,25 euros
- unitat formativa: 4,20 euros

Tenen una bonificació del 50% de l'import de les taxes les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental. 

Per fer la inscripció per Internet hi ha una bonificació del 10%.

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament de les taxes les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

- tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
- tenir una discapacitat igual o superior al 33%,
- estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
- ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill d'una víctima).

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció (si no queda validat, cal presentar la documentació justificativa).

Terminis per fer el pagament: 

- per al títol de tècnic en emergències sanitàries: fins al 19 d'octubre de 2016
- per a la resta de títols: fins al 7 de novembre de 2016 (abans de les 22 h)

Per sol·licitar la devolució de la taxa cal fer arribar la sol·licitud al Departament d'Ensenyament.