• Imprimeix
Proves per obtenir títols de formació professional

Inscriure's a les proves

Inscriure's a les proves 7619 - Proves per obtenir títols de formació professional Departament d'Ensenyament

Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

En totes les activitats relacionades amb les proves, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l’original del DNI, NIE o passaport amb el qual van fer la inscripció.

 • Inscripció: del 8 al 24 d'octubre de 2018
 • Sol·licitud de canvis en els crèdits/unitats formatives indicades a la inscripció (cal enviar aquest formulari degudament complimentat al correu electrònic gestioproves.ensenyament@gencat.cat): fins al 26 d'octubre de 2018. És imprescindible haver satisfet prèviament l'import de la taxa corresponent, si escau.
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 8 al 24 d’octubre de 2018
 • Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars (al Departament d'Ensenyament): fins al 24 d’octubre de 2018
 • Pagament ordinari de la taxa: fins al 26 d'octubre de 2018 (abans de les 22 h)
 • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 7 de novembre de 2018
 • Consulta de la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 23 de novembre de 2018
 • Presentació de la documentació i reclamacions (al registre del centre examinador): del 26 de novembre al 12 de desembre de 2018
 • Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2018

 

Consulteu el calendari complet en el web del Departament d'Ensenyament.

Les persones excloses a la llista provisional perquè no s'han validat algunes de les seves dades han de presentar:

 • si no s'han validat les dades personals: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport 
 • si no s'ha validat la titulació al·legada: una fotocòpia del requisit acadèmic d'accés
 • si no s'ha validat el dret a l'exempció o la bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent

Les persones que al·leguen una titulació estrangera pendent d’homologació han de presentar la sol·licitud d'homologació.

Consulteu la documentació justificativa específica que han de presentar les persones que sol·liciten:
convalidacions i exempcions
- recursos addicionals per necessitats específiques o 
- bonificacions o exempcions en el pagament de les taxes.

Els documents s'han de presentar al centre examinador, en els terminis indicats, en mà (fotocòpia i original per autenticar) o per correu certificat (fotocòpies compulsades). En tots els casos s'han de presentar acompanyats del formulari Documentació per a la participació a la convocatòria

a) Per als títols de tècnic o tècnica cal tenir 18 anys (o fer-los durant l'any 2018) i complir algun dels requisits següents:

 1. Tenir algun d'aquests títols:
 • graduat o graduada en educació secundària obligatòria (ESO)
 • tècnic o tècnica  auxiliar (FP1)
 • tècnic o tècnica especialista (FP2)
 • tècnic o tècnica o  tècnic o tècnica superior
 • batxillerat
 • BUP
 1. Haver superat algun d'aquests estudis (o proves):
 • un mòdul professional 2 o 3 experimental,
 • els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • el primer i el segon curs de BUP amb un màxim, en conjunt, de dues matèries pendents,
 • el segon curs del primer cicle d'ensenyament secundari experimental (cicle 14-16),
 • el Curs específic d'accés als cicles de grau mitjà (CAM),
 • altres estudis equivalents o superiors, a afectes acadèmics, a algun dels anteriors,
 • la prova d'accés als cicles de grau mitjà o de grau superior (o estar-ne exempt),
 • la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (o estar-ne exempt).
 • una prova d’accés equivalent a alguna de les anteriors (o estar-ne exempt)

 

b) Per als títols de tècnic o tècnica superior cal tenir 20 anys (o 19 qui ja tingui un títol de tècnic o tècnica) o fer-los durant l'any 2018 i complir algun dels requisits següents:

 1. Tenir algun d'aquests títols:
 • batxillerat
 • tècnic o tècnica
 • tècnic o tècnica superior
 • tècnic o tècnica especialista (FP2)
 1. Haver superat algun d'aquests ensenyaments (o proves):
 • un mòdul professional 3 experimental,
 • altres estudis declarats equivalents o de nivell superior, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors (segon curs del batxillerat experimental de qualsevol modalitat, BUP, titulació universitària, entre d'altres),
 • la prova d'accés al cicle de grau superior al qual s'inscriu o tenir-ne l'exempció total,
 • les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (o estar-ne exempt),
 • una prova d'accés equivalent a alguna de les anteriors (o estar-ne exempt).

 


 

Cicles de grau mitjà:
- màxim per títol: 98,30 euros
- crèdit: 14,20 euros
- unitat formativa: 3,30 euros

 Cicles de grau superior
- màxim per títol: 136,50 euros
- unitat formativa: 4,40 euros

Tenen una bonificació del 50% de l'import de les taxes les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental. 

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament de les taxes les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

- tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
- tenir una discapacitat acreditada igual o superior al 33%,
- estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
- ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill/a d'una víctima),
- ser un infant o adolescent en acolliment familiar

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció (si no queda validat, cal presentar la documentació justificativa).

Termini per fer el pagament: fins al 26 d’octubre de 2018

Per sol·licitar la devolució de la taxa cal fer arribar la sol·licitud al Departament d'Ensenyament.