• Imprimeix
Oposicions al cos d'inspectors d'educació

Sol·licitar la inscripció

Sol·licitar la inscripció 21044 - acces-inspeccio Departament d'Ensenyament
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 7 d'abril al 2 de maig de 2017
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: primera quinzena de maig de 2017
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: darrera setmana de maig de 2017
 • Inici del procediment selectiu: primera quinzena de juny de 2017
 • Segona part de la prova: primera quinzena de setembre de 2017

Requisits generals

 • Ser espanyol, o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun Estat al qual sigui aplicable la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu sobre lliure circulació de treballadors i la norma que es dicti per a seva incorporació a l'ordenament jurídic espanyol. També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

 • No excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos d'inspectors d'educació.

 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  Les persones aspirants amb nacionalitat no espanyola que participin i s'acullin al que estableix el primer punt d'aquest apartat a) d'aquesta base hauran d'acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

 • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.

 • No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos a què es refereix aquesta convocatòria.

 

Requisits específics

Consulteu la pàgina web o el Portal de centre del Departament d'Ensenyament.

En el pagament de la taxa d'inscripció, s'estableixen les bonificacions següents:  

- 20% per a les persones que tramiten la inscripció per mitjans telemàtics 
- 30% per a les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria general o monoparental
- 50% per a les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria especial

Taxes que cal abonar: 

 • Sol·licitud ordinària en paper sense cap bonificació: 69,25 euros
 • Sol·licitud ordinària en paper amb bonificació del 30%: 48,50 euros
 • Sol·licitud ordinària en paper amb bonificació del 50%: 34,65 euros
 • Sol·licitud telemàtica amb bonificació del 20%: 55,40 euros
 • Sol·licitud telemàtica amb bonificació del 50% (20% + 30%): 34,65 euros
 • Sol·licitud telemàtica amb bonificació del 70% (20% + 50%): 20,80 euros

 

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament de la taxa d'inscripció:

- Les persones que acrediten que tenen una discapacitat igual o superior al 33%. Si aquesta informació no consta en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament hauran de presentar el document acreditatiu corresponent.

- Les persones que tenen la condició de víctimes de terrorisme. Cal acreditar-ho amb la documentació corresponent.