• Imprimeix
Preinscripció als itineraris formatius específics (IFE)

Preinscriure's

Preinscriure's 20816 - 20816-itineraris-formatius Departament d'Ensenyament

Període de presentació de sol·licituds: de l'1 al 9 de juny de 2017

Consulteu el calendari complet a l'Estudiar a Catalunya.

1. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar en el termini establert la documentació identificativa següent:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n disposa.
  • Dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l'educació obligatòria; hi ha de constar la condició d'alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada o alumne amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

2. Les persones que al·leguen proximitat del domicili al centre, si el domicili al·legat no coincideix amb el del DNI, la targeta de residència o són estrangers sense NIE, han d’acreditar-ho amb un certificat o volant municipal de convivència de l’alumne.

3. Les persones que al·leguen que han estat matriculades en un centre ordinari o en un centre d'educació especial a l'etapa obligatòria el curs acadèmic 2016-2017 han de presentar el certificat d'estudis o altra documentació que acrediti l'escolarització.

4. Les persones que participen per primera vegada en programes postobligatoris, han d’acreditar aquest criteri marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

  1. Presentar necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada (inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista).
  2. Tenir entre 16 i 20 anys d'edat i complir com a màxim 21 anys d'edat durant l'any 2017.

 

Consulteu els criteris de prioritat que s'han establert per accedir a aquesta formació.

No hi ha taxes associades al tràmit de preinscripció