• Imprimeix
Prova d'accés al grau superior d'arts plàstiques i disseny

Inscriure's

Inscriure's 719 - prova-APD-GS-719 Departament d'Ensenyament

Convocatòria ordinària (part comuna i/o específica): del 13 fins el 22 de març 2018 

Convocatòria extraordinària (part específica): del 4 fins el 8 de juny 2018 

Convocatòria de setembre (part específica):

 • Inscripció: del 3 al 7 de setembre de 2018
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: 10 de setembre de 2018
 • Presentació de la documentació al centre: del 12 al 14 de setembre de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: 18 de setembre de 2018
 • Prova: 19 de setembre de 2018

Consulteu el calendaris complet al web del Department d'Ensenyament

Per inscriure's a les proves no cal presentar cap document però les persones excloses a la llista provisional perquè no s'han validat algunes de les dades aportades han de presentar al centre examinador els documents següents:

 • exclosos perquè no han acreditat els requisits de participació: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • exclosos per manca de documentació relativa a l'exempció o a la bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent.

Si els documents no es presenten dins el terminis indicats al calendari de les proves, l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

Les persones que sol·liciten una o més exempcions de la prova i les que sol·liciten obtenir puntuació complementària han de presentar els documents justificatius d'aquestes circumstàncies en el termini i el lloc establert per a cada tràmit.

Les persones que tenen el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes d'accés, només han de fer la part específica de la prova. Les persones que es troben a l’últim curs d’un d’aquests títols també poden fer la prova i han d'acreditar que tenen la titulació en el procés de matrícula.

Les persones que no tenen el títol de batxillerat han de fer les dues parts de la prova: la part comuna i la part específica. En aquest cas, es poden inscriure a la prova:

- les persones que tenen 19 anys o més (o els compleixen l'any 2018) i
- les persones que tenen 18 anys o més (o els compleixen l’any 2018) i acrediten que tenen un títol de tècnic/a d'un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o de formació professional d'una família equivalent en el moment de la matrícula (o cursen l'últim curs del cicle).

Només han de pagar taxa d'inscripció (38,35 euros) les persones que s’inscriuen a la part comuna de la prova.

 • Termini per fer el pagament (convocatòria ordinària): fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22 h)

El pagament de la taxa es pot fer per Internet, des de l'enllaç que hi ha a l’aplicació d'inscripció al web “lacaixa.es” o per Servicaixa (la ruta que cal seguir és Pagaments > Pagaments amb codi de barres).

En qualsevol cas és imprescindible tenir la carta de pagament. Un cop feta l'operació, es recomana que se'n conservi el resguard.

Bonificacions i exempcions

Tenen una bonificació del 50% de l’import les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental.

Per fer la inscripció per Internet hi ha una bonificació del 10%.

Es poden beneficiar de l’exempció del pagament les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

- tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
- tenir una discapacitat igual o superior al 33%,
- estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
- ser víctima d’actes terroristes (o cònjuge, o fill d’una víctima).

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció; en cas que no quedi validat, cal presentar la documentació justificativa.

Devolució de la taxa

Per sol·licitar la devolució de la taxa cal fer arribar el formulari de sol·licitud al Registre del Departament d’Ensenyament ( Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021).

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

La sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de "suport".

Aquestes persones han de fer arribar al registre del Departament d'Ensenyaments (Via Augusta, 202, 08021 Barcelona) els documents següents:

- Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconeguda.
- Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant, si escau.
- Si escau, dictamen d’escolarització del Departament d’Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

La sol·licitud s'ha de presentar en els terminis següents:

 • Convocatòria ordinària: no més tard del 28 de març de 2018
 • Convocatòria extraordinària: no més tard del 8 de juny de 2018
 • Convocatòria de setembre: no més tard del 28 de juny de 2018

La Direcció General d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa determina les mesures o recursos addicionals. La persona interessada disposa d'un termini de tres dies a partir de la notificació per presentar reclamació. El dia de la prova cal portar la còpia de la resposta del Departament.