• Imprimeix
Prova d'accés al grau mitjà de formació professional

Inscriure's

Inscriure's 11014 - 11014-f-professional-gmitja Departament d'Ensenyament
  • Inscripció: del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de març de 2018
  • Pagament de la taxa: fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22 h)
  • Presentació de la documentació al centre: del 9 al 17 d'abril de 2018 (en horari d'atenció al públic)
  • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 19 d'abril de 2018
  • Presentació de la documentació complementària al centre: del 20 al 24 d'abril de 2018 (en horari d'atenció al públic)
  • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 26 d'abril de 2018
  • Prova: 9 de maig de 2018

Consulteu el calendari complet al web del Departament d'Ensenyament.

 

Si escau, del 9 al 17 d'abril de 2018 (en l’horari d'atenció al públic) s'ha de presentar al centre triat per fer la prova la documentació següent:

Imprès amb la documentació presentada

Currículum formatiu, professional i d'experiència (juntament amb la documentació acreditativa)

Del 20 al 24 d'abril de 2018 (en l'horari d'atenció al públic) les persones excloses a la llista provisional perquè no s'han validat algunes de les dades aportades han de presentar al centre examinador la documentació complementària següent:

- exclosos perquè no s'han acreditat els requisits de participació: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport,
- exclosos per manca de documentació relativa al dret d'exempció o de bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent, 
- si s'escau la documentació necessària per acreditar l'admissió a les proves i les exempcions i/o puntuacions a que tingui dret. 

Si els documents no es presenten dins el termini indicat l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

Les persones que sol·liciten una o més exempcions de la prova i les que sol·liciten obtenir puntuació complementària han de presentar (en el termini i el lloc establert) els documents justificatius d'aquestes circumstàncies.

  • En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l'original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.

Per inscriure's a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2018).

No poden inscriure's a les proves les persones que tenen la titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o equivalent).

- Taxa d'inscripció: 23,85 euros (si l'abonament és fa per Internet, l'import és de 21,50 euros).
- Termini per fer el pagament: fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22 h).

El pagament de la taxa es pot fer per Internet, des de l'enllaç que hi ha a l’aplicació d'inscripció al web "lacaixa.es" o per Servicaixa (la ruta que cal seguir és Pagaments > Pagaments amb codi de barres).

En qualsevol cas és imprescindible tenir la carta de pagament. Un cop feta l'operació, es recomana que se'n conservi el resguard.

Bonificacions i exempcions

Tenen una bonificació del 50% de l'import les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental.

Per fer la inscripció per Internet hi ha una bonificació del 10%.

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

- tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
- tenir una discapacitat igual o superior al 33%,
- estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
- ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill d’una víctima),
- les persones menors tutelades o les persones extutelades menors de 21 anys d’edat,
- els infants i els adolescents en acolliment familiar.

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció; en cas que no quedi validat, cal presentar la documentació justificativa.

Per sol·licitar la devolució de la taxa cal fer arribar el formulari de sol·licitud al Registre del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021).

 

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova; la sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de "suport".

Els sol·licitants han d'acreditar les causes que motiven la petició, mitjançant la presentació d'algun d'aquests documents:

- Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s'especifiqui del grau de discapacitat reconeguda;
- Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant;
- Si escau, dictamen d'escolarització del Departament d'Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.


Lloc de presentació de la documentació: Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, Barcelona).
Termini de presentació de la documentació: del 13 al 28 de març de 2018.

La Direcció General d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa determina les mesures o recursos addicionals. La persona interessada disposa d’un termini de tres dies a partir de la notificació per presentar reclamació. El dia de la prova cal portar la còpia de la resposta del Departament.