• Imprimeix
Prova d’accés al grau mitjà de formació professional

Fer la sol·licitud d'inscripció

Fer la sol·licitud d'inscripció 11014 - 11014-f-professional-gmitja Departament d'Ensenyament
  • Inscripció: del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017
  • Pagament de la taxa: fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22 h)
  • Presentació de la documentació al centre: del 18 al 24 d'abril de 2017 (en horari d’atenció al públic)
  • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 25 d'abril de 2017
  • Presentació de la documentació complementària al centre: del 26 al 28 d’abril de 2017 (en horari d’atenció al públic)
  • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 2 de maig de 2017
  • Prova: 10 de maig de 2017

Consulteu el calendari complet al web del Departament d'Ensenyament.

Si escau, de l'18 al 24 d'abril de 2017 (en l’horari d'atenció al públic) s'ha de presentar al centre triat per fer la prova la documentació següent:

Imprès amb la documentació presentada

Currículum formatiu, professional i d'experiència (juntament amb la documentació acreditativa)

Del 26 al 28 d'abril de 2017 (en l’horari d'atenció al públic) les persones excloses a la llista provisional perquè no s'han validat algunes de les dades aportades han de presentar al centre examinador la documentació complementària següent:

- exclosos perquè no s'han acreditat els requisits de participació: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport,
- exclosos per manca de documentació relativa al dret d'exempció o de bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent, 

Si els documents no es presenten dins el termini indicat l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

Les persones que sol·liciten una o més exempcions de la prova i les que sol·liciten obtenir puntuació complementària han de presentar (en el termini i el lloc establert) els documents justificatius d'aquestes circumstàncies.

  • En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l'original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.

Per inscriure's a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2017).

No poden inscriure's les persones que tenen la titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o equivalent, el curs específic d'accés, formació professional bàsica o un PQPI)

- Taxa d'inscripció: 22,90 euros (si l'abonament és fa per Internet, l'import és de 20,65 euros).
- Termini per fer el pagament: fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22 h).

El pagament de la taxa es pot fer per Internet, des de l'enllaç que hi ha a l’aplicació d'inscripció al web "lacaixa.es" o per Servicaixa (la ruta que cal seguir és Pagaments > Pagaments amb codi de barres).

En qualsevol cas és imprescindible tenir la carta de pagament. Un cop feta l'operació, es recomana que se'n conservi el resguard.

Bonificacions i exempcions

Tenen una bonificació del 50% de l'import les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental.

Per fer la inscripció per Internet hi ha una bonificació del 10%.

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

- tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
- tenir una discapacitat igual o superior al 33%,
- estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
- ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill d’una víctima).

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció; en cas que no quedi validat, cal presentar la documentació justificativa.

Per sol·licitar la devolució de la taxa cal fer arribar el formulari al Registre del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021).

Sol·licitud de devolució de la taxa

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova; la sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de "suport".

Aquestes persones han de fer arribar, abans del 31 de març de 2017, al registre del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, 08021 Barcelona) els documents següents:

- Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconeguda.
- Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant, si escau.
- Si escau, dictamen d’escolarització del Departament d’Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

La Direcció General d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa determina les mesures o recursos addicionals. La persona interessada disposa d’un termini de tres dies a partir de la notificació per presentar reclamació. El dia de la prova cal portar la còpia de la resposta del Departament.