• Imprimeix
Prova d'accés al grau superior de formació professional

Inscriure's a la prova

Inscriure's a la prova 6949 - prova-FP-GS-6949 Departament d'Ensenyament
  • Inscripció: del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de març de 2018
  • Pagament de la taxa: fins al 23 de març de 2017 (abans de les 22 h)
  • Presentació de la documentació al centre: del 9 al 17 d'abril de 2018 (en horari d'atenció al públic)
  • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 23 d'abril de 2018
  • Presentació de la documentació complementària al centre: del 24 al 26 d'abril de 2018 (en horari d'atenció al públic)
  • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 30 d'abril de 2018
  • Prova: 16 i 17 de maig de 2018

Consulteu el calendari complet al web del Departament d'Ensenyament.

Si escau, del 9 al 17 d'abril de 2018 (en l'horari d'atenció al públic) s'ha de presentar al centre triat per a fer la prova la documentació inicial:

Imprès amb la documentació presentada 

Currículum formatiu, professional i d'experiència (juntament amb la documentació acreditativa)

Certificat de superació parcial o total de la prova d'accés en convocatòries anteriors.

Del 24 al 26 d'abril de 2018 (en l'horari d'atenció al públic) les persones excloses a la llista provisional perquè no s'han validat algunes de les dades aportades han de presentar al centre examinador la documentació complementària següent:

- exclosos perquè no s'han acreditat els requisits de participació: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport, 
- exclosos per manca de documentació relativa al dret d'exempció o de bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent,
- si escau, la documentació necessària per acreditar l'admissió a les proves i les exempcions i/o puntuacions a què tinguin dret

Si els documents no es presenten dins el termini indicat l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

Les persones que sol·liciten una o més exempcions de la prova i les que sol·liciten obtenir puntuació complementària han de presentar els documents justificatius corresponents en els terminis i els llocs establerts.

  • En totes les activitats relacionades amb les proves, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l'original del DNI, passaport o NIE amb el qual van fer la inscripció.

Per inscriure's a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l'any 2018) i no tenir cap titulació acadèmica o d'ensenyaments equivalents que permeten l'accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent, o curs específic d'accés).

Opcions de matèries corresponents a la part específica

 

- Taxa d'inscripció: 38,35 euros (si l'abonament és fa per Internet, l'import és de 34,55 euros).

- Termini per fer el pagament: fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22 h).

El pagament de la taxa es pot fer per Internet, des de l'enllaç que hi ha a l’aplicació d'inscripció al web "lacaixa.es" o per Servicaixa (la ruta que cal seguir és Pagaments > Pagaments amb codi de barres).

En qualsevol cas és imprescindible tenir la carta de pagament. Un cop feta l'operació, es recomana que se'n conservi el resguard.

Bonificacions i exempcions

Tenen una bonificació del 50% de l'import les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental.

Per fer la inscripció per Internet hi ha una bonificació del 10%.

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

- tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
- tenir una discapacitat igual o superior al 33%,
- estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
- ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill d’una víctima),
- les persones menors tutelades o les persones extutelades menors de 21 d'anys d'edad,
- els infants i els adolescents en acolliment familiar.

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció; en cas que no quedi validat, cal presentar la documentació justificativa.

Per sol·licitar la devolució de la taxa cal fer arribar el formulari al Registre del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021).

Sol·licitud de devolució de la taxa

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova; la sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de "suport".

Els sol·licitants han d’acreditar les causes que motiven la petició, mitjançant la presentació d'algun d’aquests documents:

- Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s'especifiqui del grau de discapacitat reconeguda;

- Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que especifiqui  les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant;

- si escau, dictamen d’escolarització del Departament d’Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

Lloc de presentació de la documentació: Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, Barcelona).

Termini de presentació de la documentació: del 13 al 28 de març de 2018.

 

La Direcció General d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa determina les mesures o recursos addicionals. La persona interessada disposa d’un termini de tres dies a partir de la notificació per presentar reclamació. El dia de la prova cal portar la còpia de la resposta del Departament.