• Imprimeix
Prova d'accés als ensenyaments professionals de música i dansa

Inscriure's a la prova

Inscriure's a la prova 9784 - prova-prof-musica-dansa-9784 Departament d'Ensenyament

Termini d'inscripció (música i dansa): del 4 al 16 d'abril de 2018

En els centres integrats de música i dansa la inscripció s'ha de fer en les dates establertes per a la preinscripció per al curs 2018-2019.

 

En totes les activitats relacionades amb les proves, per tal de comprovar la identitat dels aspirants, cal portar l’original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual es va fer la inscripció.

La participació en les proves pot comportar el pagament d’un import en concepte d’inscripció en el cas que la titularitat del centre de què es tracti així ho tingui establert.

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

Un mes abans de la data de la prova, com a mínim, aquestes persones han de presentar al registre del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, 08021 Barcelona), adreçada a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa la sol·licitud de suport tècnic o material acompanyada de la documentació següent:

  1. Fotocòpia del document nacional d’identitat o document d’identificació equivalent.
  2. Fotocòpia de la sol·licitud d’inscripció a les proves.
  3. Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconeguda.
  4. Si escau, un certificat emès per l’organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.
  5. Si escau, dictamen d’escolarització del Departament d’Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

 

la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina, si escau, les mesures o recursos addicionals. La persona interessada disposa d’un termini de tres dies a partir de la notificació per presentar reclamació.